საჯარო შეტყობინება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/302-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    19 ივლისი     2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები:  ავთანდილ ხავაზურაშვილი პ/ნ 08001027517

                                                     მზია კაპანაძე

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2018 წლის 04 დეკემბერს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ავთანდილ ხავაზურაშვილს და მზია კაპანაძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 08 სექტემბერს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ავთანდილ ხავაზურაშვილს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ავთანდილ ხავაზურაშვილზე   გაიცა სესხი 3000 /სამი  ათასი / ლარის ოდენობით, 30   თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48 %  სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2017 წლის 08 სექტემბერს   შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და მზია კაპანაძეს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 25 ივნისიდან    მსესხებელმა  შეწყვიტა სესხის გადახდა, შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ არაერთხელ  გაუგზავნა მსესხებელს წერილობითი გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების შესახებ, თუმცა ვერ ჩაბარდა ადრესატს ვინაიდან იგი არ იმყოფებოდა მისამართზე.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ავთანდილ ხავაზურაშვილსა და მზია კაპნაძეზე  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  2 510.06 /ორი ათას ხუთას ათი ლარი და ექვსი თეთრი/ ლარი
 2. 2018 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით დარიცხული პროცენტი: 621.14 /ექვსას ოცდაერთი ლარი და თოთხმეტი თეთრი/ ლარი
 3. 2018 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით  ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 788.19 /შვიდას ოთხმოცდა რვა ლარი და ცხრამეტი თეთრი/ ლარი
 4. 2018 წლის 30 ნოემბრიდან მოცემულ საქმეზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე სესხის ძირითად თანხაზე დარიცხული სარგებელი არაუმეტეს ხელშეკრულების გრაფიკით გათვალისწინებული სეხის ვადისა: ყოველდღიურად 3.009 ლარი
 5. 2018 წლის 30 ნოემბრიდან მოცემულ საქმეზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე სესხის ძირითად თანხაზე დარიცხული ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო ყოველდღიურად 5.0201 ლარი

 საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ავთანდილ ხავაზურაშვილს  და მზია კაპანაძეს  ორჯერ გაეგზავნათ მათ საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა ავთანდილ ხავაზურაშვილს,   ხოლო მზია კაპანაძეს ჩაბარდა.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ავთანდილ ხავაზურაშვილი მის საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: ავთანდილ ხავაზურაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ავთანდილ ხავაზურაშვილს   განემარტოს,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ავთანდილ ხავაზურაშვილს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ავთანდილ ხავაზურაშვილს და მზია კაპანაძეს ეცნობოთ, რომ 2019  წლის 09 აგვისტოს   15:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ავთანდილ ხავაზურაშვილს და მზია კაპანაძის მიმართ.

5.  საარბიტრაჟო მოპასუხეებ: ავთანდილ ხავაზურაშვილს და მზია კაპანაძეს ეცნობოტ, რომ თუ ის არ გამოცხადებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

6.  განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ავთანდილ ხავაზურაშვილს და მზია კაპანაძეს,  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/298-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    19 ივლისი     2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორცი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები:  იაკობ მურვანიძე პ/ნ 26001001910

                                                      ნონა ქობულაძე პ/ნ 61001074222

                                                      ხათუნა გოგაძე პ/ნ 53001036513

                                                      მურმან ქობულაძე პ/ნ 61001047200

                                                      მაია გორგილაძე პ/ნ 61001047188

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2018 წლის 15 ნოემბერს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  იაკობ მურვანიძის, ნონა ქობულაძეს, ხათუნა გოგაძის, მურმან ქობულაძის და მაია გორგილაძის   მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2018 წლის 07 ივლისს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და იაკობ მურვანიძეს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელზე  გაიცა სესხი 9650 / ცხრა ათას ექვსას ორმოცდაათი/ ლარის ოდენობით, 24    თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 36  %  სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 07 ივლისს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ნონა ქობულაძეს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 07 ივლისს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ხათუნა გოგაძეს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ამასთან, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 07 ივლისს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და მურმან ქობულაძეს  შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 07 ივლისს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და მაია გორგილაძეს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 07 სექტემბრიდან    მსესხებელმა  შეწყვიტა სესხის გადახდა, შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ 2018 წლის 15 ოქტომბერს გაუგზავნა მსესხებელს წერილობითი გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების შესახებ, რომელიც 2018 წლის 16 ოქტომბერს პირადად ჩაბარდა ადრესატს და განესაზღვრა დავალიანების დაფარვის 7 დღიანი  ვადა. მიუხედავად ამისა მსესხებელმა ხელშეკურლებით ნაკისრვი ვალდებულება დზღემდე არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე –იაკობ მურვანიძეზე, ნონა ქობულაძეზე, ხათუნა გოგაძეზე, მურმან ქობულაძესა და მაია გორგილაძეზე 

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  9374,62 /ცხრა ათას სამას სამოცდათოთხმეტი ლარი და სამოცდაორი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 910.48 /ცხრაას ათი ლარი და ორმოცდა რვა თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო: 2573.95 /ორი ათას ხუთას ოცდათხუთმეტი ლარი და ოთხმოცდათხუთმეტი თეთრი/ ლარი
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 13 ნოემბრიდან ვალდბეულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 9.2462 ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 13 ნოემბრიდან ვალდბეულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 38.4171 ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ორჯერ გაეგზავნათ მათ საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  რომელიც საარბიტრაჟო მოპასუხებს იაკობ მურვანიძეს და ნონა ქობულაძეს ჩაბარდათ, ხოლო ხათუნა გოგაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს  ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდათ.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები ხათუნა გოგაძე, მურმან ქობულაძე და მაია გორგილაძე მათ საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ხათუნა გოგაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ხათუნა გოგაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს განემარტოთ,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ხათუნა გოგაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს, რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: იაკობ მურვანიძეს, ნონა ქობულაძეს, ხათუნა გოგაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს ეცნობოთ, რომ 2019  წლის 09 აგვისტოს    15:15  საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით იაკობ მურვანიძის, ნონა ქობულაძის, ხათუნა გოგაძის, მურმან ქობულაძის და მაია გორგილაძის მიმართ.
 5.   საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: იაკობ მურვანიძეს, ნონა ქობულაძეს, ხათუნა გოგაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს  ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან   არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6.   განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:იაკობ მურვანიძეს, ნონა ქობულაძეს, ხათუნა გოგაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/299-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    19 ივლისი     2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორცი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები:   ნონა ქობულაძე პ/ნ 61001074222

                                                      მურმან ქობულაძე პ/ნ 61001047200

                                                      მაია გორგილაძე პ/ნ 61001047188

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2018 წლის 15 ნოემბერს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნონა ქობულაძეს, მურმან ქობულაძის და მაია გორგილაძის   მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2018 წლის 27 მარტს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ნონა ქობულაძეს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელზე  გაიცა სესხი 10 000 /ათი ათასი/  ლარის ოდენობით, 12    თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 36  %  სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 27 მარტს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და მურმან ქობულაძეს  შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 27 მარტს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და მაია გორგილაძეს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 27 ივლისიდან მსესხებელი არ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს,  შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ რამდენჯერმე გაუგზავნა შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით რეგისტრაციისა და ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე. საბოლოოდ ადრესატის ოჯახის წევრს გზავნილი ჩაბარდა 2018 წლის 07 ნოემბერს და განესაზღვრა დავალიანების დაფარვა 7 დღიან ვადაში. მიუხედავად ამისა მსესხებელს ხელშეკრულებით ნაკისრვი ვალდბეულება არ შეუსრულებია.  

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ნონა ქობულაძეზე, მურმან ქობულაძესა და მაია გორგილაძეზე 

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  7826.71 / შვიდი ათას რვაას ოცდა ექვსი ლარი და ოცდაერთი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 1073 / ერთი ათას სამოცდაცამეტი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო: 3496.04 / სამი ათას ოთხას ოთხმოცდა თექვსმეტი ლარი და ოთხი თეთრი/ ლარი
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 13 ნოემბრიდან ვალდბეულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 7.7194 ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 13 ნოემბრიდან ვალდბეულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 32.0738 ლარი  

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ორჯერ გაეგზავნათ მათ საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  რომელიც საარბიტრაჟო მოპასუხე ნონა ქობულაძეს ჩაბარდა, ხოლო მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს  ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდათ.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები მურმან ქობულაძე და მაია გორგილაძე მათ საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს განემარტოთ,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს, რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნონა ქობულაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს ეცნობოთ, რომ 2019  წლის 09 აგვისტოს    15:30  საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ნონა ქობულაძის, მურმან ქობულაძის და მაია გორგილაძის მიმართ.
 5.   საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნონა ქობულაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს  ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან   არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6.   განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:ნონა ქობულაძეს, მურმან ქობულაძეს და მაია გორგილაძეს  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/304-2019

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    19 ივლისი    2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: არმენ შახბაზიანი პ/ნ 01013021255

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2019 წლის 15 თებერვალს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  არმენ შახბაზიანის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 10 ნოემბერს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და არმენ სახბაზიანს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ არმენ შახბაზიანზე    გაიცა სესხი 800 /რვაასი/  ლარის ოდენობით, 12   თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48 %  სარგებლის დარიცხვით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 11 ივნისიდან    მსესხებელი არ ასრულებს ნაკისრ ვალდბეულებებს,  შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ რამდენჯერმე  გაუგზავნა მსესხებელს შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით. გზავნილი ადრესატს ვერც ერთხელ ვერ ჩაბარდა სხვადასხვა საფუძვლით. ასევე იმ საფუძვლით, რომ ადრესატმა არ მიაკითხა „საქართველსო ფოსტის“ შესაბამის სერვის-ცენტრს გზავნილის ჩასაბარებლად.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე – არმენ შახბაზიანზე  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  445.92 /ოთხას ორმოცდა ხუთი ლარი და ოთხმოცდა თორმეტი თეთრი/ ლარი  
 2. დარიცხული პროცენტი:107.90 /ას შვილი ლარი და ოთხმოცდაათი თეთრი/ ლარი
 3.   ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო :391.04 /სამას ოთხმოცდა თერთმეტი/ ლარი  
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2019 წლის 11 იანვრიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 1.8273 ლარი

 საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე არმენ შახბაზიანს ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე არმენ შახბაზიანი  მის საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: არმენ შახბაზიანს  ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: არმენ სახბაზიანს   განემარტოს,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: არმენ შახბაზიანს,  რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხე: არმენ შახბაზიანს ეცნობოს, რომ 2019  წლის 09 აგვისტოს    15:45 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით არმენ შახბაზიანის  მიმართ.

5.  საარბიტრაჟო მოპასუხე: არმენ შახბაზიანს  ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

6.  განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: არმენ შახბაზიანს,  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/305-2019

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    19 ივლისი    2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ალა ლუპაშკო პ/ნ 01401127866

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2019 წლის 15 თებერვალს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ალა ლუპაშკოს   მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 11 დეკემბერს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ალა ლუპაშკოს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ალა ლუპაშკოზე     გაიცა სესხი 1000 /ერთი ათასი/   ლარის ოდენობით, 12   თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48 %  სარგებლის დარიცხვით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 20  ივნისიდან    მსესხებელი არ ასრულებს ნაკისრ ვალდბეულებებს,  შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ რამდენჯერმე  გაუგზავნა მსესხებელს შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით. გზავნილი ადრესატს ვერც ერთხელ ვერ ჩაბარდა სხვადასხვა საფუძვლით. ასევე იმ საფუძვლით, რომ ადრესატმა არ მიაკითხა „საქართველსო ფოსტის“ შესაბამის სერვის-ცენტრს გზავნილის ჩასაბარებლად.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე – ალა ლუპაშკოზე  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  645.99 /ევსას ორმოცდა ხუთი ლარი და ოთხმოცდა ცხრამეტი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი:181.80 /ას ოთხმოცდა ერთი ლარი და ოთხმოცი თეთრი/ ლარი  
 3.   ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო :264.84 / ორას სამოცდა ოთი ლარი და ოთხმოცდა ოთი თეთრი/ ლარი
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2019 წლის 11 იანვრიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 1.2919 ლარი

 საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ალა ლუპაშკოს  ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ალა ლუპაშკო   მის საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: ალა ლუპაშკოს   ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ალა ლუპაშკოს   განემარტოს,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ალა ლუპაშკოს,   რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ალა ლუპაშკოს ეცნობოს, რომ 2019  წლის 09 აგვისტოს    16:00  საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ალა ლუპაშკოს მიმართ.

5.  საარბიტრაჟო მოპასუხე: ალა ლუპაშკოს   ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

6.  განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ალა ლუპაშკოს , რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/306-2019

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    19 ივლისი    2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: მაია შუკაკიძე პ/ნ 24001046819

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2019 წლის 15 თებერვალს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  მაია შუკაკიძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2018 წლის 22 თებერვალს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და მაია შუკაკიძეს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ არმენ შახბაზიანზე    გაიცა სესხი 500 /ხუთასი/  ლარის ოდენობით, 8  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48 %  სარგებლის დარიცხვით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 26 მარტიდან     მსესხებელი არ ასრულებს ნაკისრ ვალდბეულებებს,  შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ რამდენჯერმე  გაუგზავნა მსესხებელს შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით. გზავნილი ადრესატს ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე ვერ ჩაბარდა, ხოლო რეგისტრაციის მისამართზე გზავნილის ჩაბარებაზე ადრესატის მამამ უარი განაცხადა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე – მაია შუკაკიძეზე  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  500/ხუთასი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი:161.09 / ასამოცდა ერთი ლარი და ცხრა თეთრი/ ლარი
 3.   ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო :291 /ორას ოთხმოცდა თერთმეტი/ ლარი  
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2019 წლის 11 იანვრიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 1/ერთი/ლარი.

 საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე მაია შუკაკიძეს ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე არმენ შახბაზიანი  მის საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: მაია შუკაკიძეს  ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: მაია შუკაკიძეს განემარტოს,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: მაია შუკაკიძეს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხე: მაია შუკაკიძეს ეცნობოს, რომ 2019  წლის 09 აგვისტოს    16:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით მაია შუკაკიძის მიმართ.

5.  საარბიტრაჟო მოპასუხე: მაია შუკაკიძეს  ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

6.  განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: მაია შუკაკიძეს,   რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/307-2019

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    19 ივლისი     2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები:   ნათია მეყანწიშვილი პ/ნ 43101046115

                                                      მანანა ბაქრაძე პ/ნ 03001010975

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2019 წლის 22 თებერვალს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნათია მეყანწიშვილის და მანანა  ბაქრაძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 30 აგვისტოს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ნათია მეყანწიშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ნათია მეყანწიშვილზე   გაიცა სესხი 2 000 /ორი ათასი/ ლარის ოდენობით, 24   თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48  %  სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2017 წლის 30 აგვისტოს   შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და მანანა ბაქრაძეს  შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 31 ივლისიდან მსესხებელმა შეწყვიტა სესხის გადახდა,  შპს „მისო ლიდერკრდიტის“ არა ერთი, მათ შორის ასევე წერილობითი გაფრთხილების მიუხედავად მსესხებელი არ ასრულებს ხელშეკურლებით ნაკისრ ვალდბეულებას. სესხის ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ მსესხებელს ხელშეკრულებაში მითითებულ ფაქტობრივ მისამართზე და ასევე რეგისტრაციის მისამართზე გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინებები, თუმცა ვერ ჩაბარდა ადესატის არ ყოფნის გამო.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ნათია მეყანწიშვილსა და მანან ბაქრაძეზე.

 1. სესხის ძირითადი თანხა:1385,43 /ათას სამას ოთხმოცდა ხუთი ლარი და ორმოცდა სამი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 420.83 ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო: 547.36 / ხუთას ორმოცდა შვიდი ლარი და ოცდა თექვსმეტი თეთრი/ ლარ  
 4. სესხის ძირითად თანხას ერიცხება სარგებელი – ყოველდღიურად 1.83 ლარი
 5. სესხის ძირითად თანხას ერიცხება პირგასამტეხლო – ყოველდღიურად 2.77 ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ორჯერ გაეგზავნათ მათ საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა მათ ორივე შემთხვევაში   გზავნილი არ ჩაბარდათ.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები ნათია მეყანწიშვილი და მანანა ბაქრაძე  მათ საცხოვრებელ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნათია მეყანწიშვილს და მანანა ბაქრაძეს  ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნათია მეყანწიშვილს და მანანა ბაქრაძეს,   რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნათია მეყანწიშვილს და მანანა ბაქრაძეს, რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:ნათია მეყანწიშვილს და მანანა ბაქრაძეს ეცნობოთ, რომ 2019  წლის 09 აგვისტოს    16:30   საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ნათია მეყანწიშვილის და მანანა ბაქრაძის მიმართ.
 5.   საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნათია მეყანწიშვილს და მანანა ბაქრაძეს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან   არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6.   განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:ნათია მეყანწიშვილს და მანანა ბაქრაძეს,   რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/308-2019

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    19 ივლისი     2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორცი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები:   ნუკრი მაჩაიძე პ/ნ 38001006491

                                                      რაჟდენ მაჩაიძე პ/38001012402

                                                       ირმა მაჩაიძე პ/ნ 24001030581

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2019 წლის 27 თებერვალს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნუკრი მაჩაიძის, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმამაჩაიძის   მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2018 წლის 24 იანვარს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ნუკრი მაჩაიძეს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელზე  გაიცა სესხი 2 500 /ორი ათას ხუთასი/   ლარის ოდენობით, 12    თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 36  %  სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 24 იანვარს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და რაჟდენ მაჩაიძე  შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 24 იანვარს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ირმა მაჩაიძეს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 24 ივლისიდან მსესხებელი არ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს,  შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ რამდენჯერმე გაუგზავნა შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით. გზავნილი ადრესატს ვერ ჩაბარდა სხვადასხვა საფუზლით, ასევე იმ საფუძვლით, რომ ადრესატმა არ მიაკითხა „საქართველოს ფორსტის“ შესაბამსი სერვის-ცენტრს გზავნილის ჩასაბარებლად.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ნუკრი მაჩაიძეზე, რაჟდენ მაჩაიძეზე და ირმა მაჩაიძეზე კერძოდ,

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  1564.43 /ათას ხუთას სამოცდაოთხი ლარი და ორმოცდა სამი თეთრი/ ლარი  
 2. დარიცხული პროცენტი: 328.64 / სამას ოცდა რვა ლარი და სამოცდა ოთხი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო: 1327.02 / ათას სამას ოცდა შვიდი ლარი და ორი თეთრი/ ლარი  
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2019 წლის 16 თებერვლიდან ვალდებულების სრულას შესრულებამდე“ ყოველდღიურად 6.4110 ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ნუკრი მაჩაიძეს, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმა მაჩაიზეს ორჯერ გაეგზავნათ მათ საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია თუმცა ორივე შემთხვევაშუ გზავნილი არ ჩაბარდათ.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები ნუკრი მაჩაიძე, რაჟდენ მაჩაიძე და ირმა მაჩაიზე მათ საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნუკრი მაჩაიძეს, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმა მაჩაიზეს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნუკრი მაჩაიძეს, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმა მაჩაიზეს განემარტოთ,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნუკრი მაჩაიძეს, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმა მაჩაიზეს, რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:ნუკრი მაჩაიძეს, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმა მაჩაიზეს ეცნობოთ, რომ 2019  წლის 09 აგვისტოს    16:45   საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ნუკრი მაჩაიძეს, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმა მაჩაიზეს მიმართ.
 5.   საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნუკრი მაჩაიძეს, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმა მაჩაიზეს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან   არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6.   განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:ნუკრი მაჩაიძეს, რაჟდენ მაჩაიძეს და ირმა მაჩაიზეს,  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/300-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    30 აგვისტო 2019 წელი                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები:  დავით ხატელიშვილი პ/ნ 35001056838

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2018 წლის 26 ნოემბერს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  დავით ხატელიშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 16  სექტემბერს   შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და დავით ხატელიშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ დავით ხატელიშვილზე   გაიცა სესხი 1000 /ერთი  ათასი / ლარის ოდენობით, 12   თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48 %  სარგებლის დარიცხვით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 16 მაისიდან    მსესხებელმა  შეწყვიტა სესხის გადახდა, შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ არაერთხელ  გაუგზავნა მსესხებელს წერილობითი გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების შესახებ, თუმცა ვერ ჩაბარდა ადრესატს,  ვინაიდან იგი არ იმყოფებოდა მისამართზე.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეზე –დავით ხატელიშვილზე დაკისრება, შემდეგი ოდენობით:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  473.98 /ოთხას სამოცდა ცამეტი ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი/  ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 95.37 / ოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და ოცდაჩვიდმეტი თეთრი/  ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო :180.1 / ასოთხმოცი ლარი და ერთი თეთრი/ ლარი

      საარბიტრაჟო სარჩელი, თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება, საარბიტრაჟო მოპასუხე დავით ხატელიშვილს ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით ‘’არავინ დამხვდა მისამართზე“.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე დავით ხატელიშვილი მის საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და

                  :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: დავით ხატელიშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: დავით ხატელიშვილს   განემარტოს,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: დავით ხატელიშვილს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხე: დავით ხატელიშვილს ეცნობოს, რომ 2019  წლის 20 სექტმებერს   17:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით დავით ხატელიშვილის მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხე: დავით ხატელიშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: დავით ხატელიშვილს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

   არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”
საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM
საქმე №01/310-2019
 საარბიტრაჟო დადგენილება
შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.
თარიღი: 13 იანვარი, 2020 წელი                                   ქ. თბილისი
არბიტრი მერი მაისურაძე
საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“
წარმომადგენელი: გიორცი ციხისთავი
საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ანნა რუშანიანი
რაფიკ შაგინიანი პ/ნ 01019024819
დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება
შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და
გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2019 წლის 02 ივლისს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ანნა რუშანიანის და რაფიკ შაგინიანის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:
2018 წლის 06 თებერვალს  შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ანნა რუშანიანს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელზე  გაიცა სესხი 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, 12თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48 % სარგებლის დარიცხვით.
აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2018 წლის 06 თებერვალს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და რაფიკ შაგინიანს შორის  გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.
2018 წლის 06 ივლისიდან მსესხებელი არ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს, შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ გაუგზავნა შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით, გზავნილი 2018 წლის 13 აგვისტოს ჩაბარდა ადრესატს მას განესაზღვრა დავალიანების დაფარვის 7 დღიანი ვადა, მიუხედავად ამისა მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დღემდე არ შეასრულა.
საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე -ანნა რუშანიანზე და რაფიკ შაგინიანზე დაკისრება, კერძოდ:

სესხის ძირითადი თანხა:  1073,27 (ერთი ათას სამოცდაცამეტი ლარი და ოცდაშვიდი თეთრი) ლარი
დარიცხული პროცენტი: 346,83 (სამასორმოცდაექვსი ლარი და ოთხმოცდასამი თეტრი) ლარი
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო: 759.86 ( შვიდას ორმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდაექვსი თეთრი) ლარი
კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხა 0.43 (ნული ლარი და ორმოცდასამი თეთრი) ლარი
საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ანნა რუშანიანს ჩაბარდა, ხოლო საარბიტრაჟო მოპასუხე რაფიკ შაგინიანზე ორჯერ გაგზავნილი საარბიტრაჟო გზავნილი უკან დაბრუნდა ჩაუბარებლობის გამო.
დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე: რაფიკ შაგინიანი მის საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება.
გარდა ამისა, სატელეფონო შეტყობინებით არაერთხელ იქნენ დაბარებული საარბიტრაჟო მოპასუხეები, თუმცა მიუხედავად ამისა, ისინი არ გამოცდადნენ არბიტრაჟში „მედიატორი“ .
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.
არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: რაფიკ შაგინიანს ეცნობოს, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
2.საარბიტრაჟო მოპასუხე: რაფიკ შაგინიანს ეცნობოს  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: რაფიკ შაგინიანს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანნა რუშანიაბს და რაფიკ შაგინიანს ეცნობოთ, რომ 2020  წლის 03 თებერვალს 16:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ანნა რუშანიანის და რაფიკ შაგიანიანის მიმართ.
5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანნა რუშანიანს და რაფიკ შაგინიანს, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფლებამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანნა რუშანიანს და რაფიკ შაგინიანს ეცნობოთ, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.
 
არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”
საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM
საქმე №01/311-2019
 საარბიტრაჟო დადგენილება
შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.
თარიღი: 13 იანვარი, 2020 წელი                                   ქ. თბილისი
არბიტრი მერი მაისურაძე
საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“
წარმომადგენელი: გიორცი ციხისთავი
საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ანა ჩხორთოლია (პ/ნ 62001045660)
ნონა არქანია (62001014829)
ზურაბ ჩხორთოლია (62001005831)
დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება
შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და
გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:
შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2019 წლის 02 ივლისს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ანა ჩხორთოლიას, ნონა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:
2016 წლის 30 სექტემბერს  შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ანა ჩხორთოლიას შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელზე  გაიცა სესხი 5 000 (ხუთი ათასი) ლარის ოდენობით, 15   თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42 % სარგებლის დარიცხვით.
აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2016 წლის 30 სექტემბერს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ნონა არქანიას შორის  გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.
ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2016 წლის 30 სექტემბერს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ზურაბ ჩხორთოლიას შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.
საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, ანა ჩხორთოლიას 2017 წლის 10 ივლისის განცხადების საფუძველზე 2310 (ორი ათას სამას ათი ) ლარი, გადაუნაწილდა 15 თვეზე და ხელშეკურლების მოქმედების ვადა განისაზღვრა 2018 წლის 10 ოქტომბრამდე. 2018 წლის 10 მაისიდან მსესხებელი არ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს, შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ გაუგზავნა შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით, გზავნილი 2019 წლის 20 თებერვალს ჩაბარდა ადრესატის ოჯახის წევრს და მას განესაზღვრა დავალიანების დაფარვის 7 დღიანი ვადა, მიუხედავად ამისა მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდბეულება დღემდე არ შეასრულა.
საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე -ანა ჩხორთოლიაზე, ნონა არქანიაძე და ზურაბ ჩხორთოლიაზე კერძოდ:

სესხის ძირითადი თანხა:  1069,93 (ათას სამოცდაცხრა ლარი და ოთხმოცდაცამეტი თეთრი) ლარი
დარიცხული პროცენტი: 228 (ორასოცდარვა) ლარი
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო: 53.49 (ორმოცდაცამეტი ლარი და ორმოცდაცხრა თეთრი) ლარი
კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხა 200.83 (ორასი ლარი და ოთხმოცდასამი თეთრი) ლარი
საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ანა ჩხორთოლიას, ნონა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას ორჯერ გაეგზავნათ მათ საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდათ.
დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეებ: ანა ჩხორთოლია, ნონა არქანია და ზურაბ ჩხორთოლია მათ საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფებიან.
გარდა ამისა სატელეფონო შეტყობინებით არა ერთხელ იქნენ დაბარებული საარბიტრაჟო მოპასუხეები, თუმცა მიუხედავად ამისა ისინი არ გამოცდადნენ არბიტრაჟში „მედიატორი“
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.
არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების 8.16-ე მუხლით  და
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანა ჩხორთოლიას, ნონა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანა ჩხორთოლიას, ნანა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას განემარტოთ,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან.  თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანა ჩხორთოლიას, ნონა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას, რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანა ჩხორთოლიას, ნონა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას ეცნობოთ, რომ 2020  წლის 03 თებერვალს   16:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ანა ჩხორთოლიას, ნონა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას მიმართ.
5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანა ჩხორთოლიას, ნონა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
6.. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ანა ჩხორთოლიას, ნონა არქანიას და ზურაბ ჩხორთოლიას ეცნობოთ, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.
 
არბიტრი                                           მერი მაისურაძე