საჯარო შეტყობინებები

 

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/11-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 06 ოქტომბერი  2015 წელი                                                                           ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: მიხეილ ჩათიანი პ/ნ 60801161900

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 09 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  მიხეილ ჩათიანის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 01 აპრილს შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე მიხეილ ჩათიანმა ისესხა 200 ლარი, სარგებელი დაერიცხა 27.88 ლარი. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ასევე დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე მიხეილ ჩათიანზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   მიხეილ ჩათიანს სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს პირველ შემთხვევაში არ ჩაბარდა, იმ მიზეზით, რომ ის მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს,  ხოლო მეორე და მასამე შემთხევებში ბინაზე არყოფნის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე მიხეილ ჩათიანს სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე მიხეილ ჩათიანი მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, არ იმყოფება ბინაზე. ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე მიხეილ ჩათიანს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. მიხეილ ჩათიანს განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე მიხეილ ჩათიანს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე მიხეილ ჩათიანს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 26 ოქტომბერს 11:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით მიხეილ ჩათიანის მიმართ.
 3. მიხეილ ჩათიანს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/07-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 07 ოქტომბერი  2015 წელი                                            ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: მარიამ ბაღდავაძე პ/ნ 17001027230

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

  შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 09 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  მარიამ ბაღდავაძის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 17 აპრილს შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე მარიამ ბაღდავაძემ,  ისესხა 502 ლარი, სარგებელი დაერიცხა 88.05ლარი. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ასევე დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე მარიამ ბაღდავაძეზე  გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   მარიამ ბაღდავაძეს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე  შემთხვევაში არ ჩაბარდა, იმ მიზეზით, რომ ის მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

 არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე მარიამ ბაღდავაძეს სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე მარიამ ბაღდავაძე  მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე მარიამ ბაღდავაძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. მარიამ ბაღდავაძეს განემარტოს, რომ: თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე მარიამ ბაღდავაძეს რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე მარიამ ბაღდავაძეს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 27 ოქტომბერს 11:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით მარიამ ბაღდავაძის  მიმართ.
 3. მარიამ ბაღდავაძეს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/20-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 07 ოქტომბერი  2015 წელი                                                      ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ლანა გოძილანძე პ/ნ 01001081732

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

 შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 09 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  ლანა გონძილანძის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 27 აპრილს შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ლანა გონძილანძემ  ისესხა 179 ლარი, სარგებელი დაერიცხა 25 ლარი. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ასევე დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე ლანა გონძილანძეზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ლანა გონძილანძეს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე შემთხევაში არ ჩაბარდა ბინაზე არ ყოფნის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ლანა გონძილაძეს სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ლანა გონძილანძე  მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე აარ იმყოფება ბინაზე, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ლანა გონძილანძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ლანა გონძილანძეს განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“ შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ლანა გონძილანძეს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ლანა გონძილანძეს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 27 ოქტომბერს 11:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ლანა გონძილანძის მიმართ.
 3. ლანა გონძილანძეს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/24-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 07 ოქტომბერი  2015 წელი                                             ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ბუდუ კაკაურიძე პ/ნ 18001058857

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 09 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  ბუდუ კაკაურიძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 07 მაისს შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ბუდუ კაკაურიძემ  ისესხა 450 ლარი, სარგებელი დაერიცხა 59. 83 ლარი. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ასევე დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე ბუდუ კაკაურიძეზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ბუდუ კაკაურიძეს სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე  შემთხვევაში არ ჩაბარდა, იმ მიზეზით, რომ ის მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ბუდუ კაკაურიძეს სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ბუდუ კაკაურიძე მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ბუდუ კაკაურიძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ბუდუ კაკაურიძეს განემარტოს, რომ:თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“      შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ბუდუ კაკაურიძეს რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ბუდუ კაკაურიძეს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 27 ოქტომბერს 12:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ბუდუ კაკაურიძის მიმართ.
 3. ბუდუ კაკაურიძეს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/35-2015

საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 07 ოქტომბერი  2015 წელი                                                  ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ხათუნა ჩაჩუა პ/ნ 01011031947

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 11 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  მიხეილ ჩათიანის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2014 წლის 01დეკემბერს   შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ხათუნა ჩაჩუამ  ისესხა 243.36 ლარი, სარგებელი არ დაერიცხა, სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს  დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე ხათუნა ჩაჩუაზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ხათუნა ჩაჩუას სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე  შემთხვევაში არ ჩაბარდა, იმ მიზეზით, რომ ის მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ხათუნა ჩაჩუას  სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ხათუნა ჩაჩუას მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ხათუნა ჩაჩუას ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ხათუნა ჩაჩუას განემარტოს, რომ: თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“ შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ხათუნა ჩაჩუას, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ხათუნა ჩაჩუას ეცნობოს, რომ 2015 წლის 27 ოქტომბერს 12:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ხათუნა ჩაჩუას მიმართ.
 3. ხათუნა ჩაჩუას ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/26-2015

საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 21 ოქტომბერი  2015 წელი                                                                     ქ.თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: გიორგი ჯიქია პ/ნ 19001009204

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

  შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 09 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  გიორგი ჯიქიას  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 06 მაისს შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ჯიქიამ ისესხა 250 ლარი, სარგებელი არ დაერიცხა. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს  დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ჯიქიაზე  გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   გიორგი ჯიქიას  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე  შემთხვევაში არ ჩაბარდა,  ბინაზე არ ყოფნის გამო.

 არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ჯიქიას სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ჯიქია მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ იმყოფება ბინაზე, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ჯიქიას ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. გიორგი ჯიქიას განემარტოს, რომ:

     გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში”შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ჯიქიას, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ჯიქიას ეცნობოს, რომ 2015 წლის 11 ნოემბერს  12:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით გიორგი ჯიქიას მიმართ.
 3. გიორგი ჯიქიას ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/33-2015

საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 21 ოქტომბერი  2015 წელი                                               ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: თამაზ ლელაშვილი პ/ნ 59001026458

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 12 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  თამაზ ლელაშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 09 მარტს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე თამაზ ლელაშვილმა  ისესხა 249.99 ლარი, სარგებელი არ დაერიცხა. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს  დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე თამაზ ლელაშვილზე  გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   თამაზ ლელაშვილს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე  შემთხვევაში არ ჩაბარდა,  ბინაზე არ ყოფნის გამო.

 არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე თამაზ ლელაშვილს სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე თამაზ ლელაშვილი მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ იმყოფება ბინაზე, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე თამაზ ლელაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. თამაზ ლელაშვილს განემარტოს, რომ:

     გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“ შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

    თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე თამაზ ლელაშვილს რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე თამაზ ლელაშვილს  ეცნობოს, რომ 2015 წლის 11 ნოემბერს  12:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით თამაზ ლელაშვილის მიმართ.
 3. თამაზ ლელაშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/39-2015

საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 21 ოქტომბერი  2015 წელი                                           ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: გელა ჯიქია პ/ნ 19001108712

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 12 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  გელა ჯიქიას  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 06 მარტს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე გელა ჯიქიამ  ისესხა 350 ლარი, სარგებელი დაერიცხა 48.99 ლარი. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ასევე დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე გელა ჯიქიაზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   გელა ჯიქიას სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს პირველ და მეორე შემთხვევაში  არ ჩაბარდა ბინაზე არ ყოფნის გამო,   მასამე შემთხევებში იმ მიზეზით, რომ მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე გელა ჯიქიას სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე გელა ჯიქია მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, არ იმყოფება ბინაზე. ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე გელა ჯიქიას ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. გელა ჯიქიას განემარტოს, რომ:
 3. გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“ შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

    თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე გელა ჯიქიას, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე გელა ჯიქიას ეცნობოს, რომ 2015 წლის 11 ნოემბერს 12:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით გელა ჯიქიას მიმართ.
 3. გელა ჯიქიას ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/55-2015

საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 21ოქტომბერი  2015 წელი                                         ქ. თბილისი

 არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ილია სარიშვილი პ/ნ 61001016327

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 11 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  ილია სარიშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 20 იანვარს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ილია სარიშვილმა  ისესხა 238.99 ლარი, სარგებელი არ დაერიცხა. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ა დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე ილია სარიშვილზე  გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ილია სარიშვილს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს პირველ შემთხვევაში არ ჩაბარდა, იმ მიზეზით, რომ ის მითითებული მისამართი არასრულია, მეორე შემთხვევაში, მოუძიებლობის გამო, ხოლო მესამე შემთხვევაში მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ილია სარიშვილს სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ილია სარიშვილი მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ იმყოფება ბინაზე. ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ილია სარიშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ილია სარიშვილს განემარტოს, რომ:

     გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“ შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

    თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ილია სარიშვილს რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ილია სარიშვილს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 11 ნოემბერს 12:45 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ილია სარიშვილის მიმართ.
 3. ილია სარიშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

    არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/21-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 26 ოქტომბერი  2015 წელი                                                     ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: იასონ ლატარია პ/ნ 19001038449

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 09 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  იასონ ლატარიას   მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 09 აპრილს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე იასონ ლატარიამ  ისესხა 350 ლარი, სარგებელი  დაერიცხა 48.99 ლარი,  სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე იასონ ლატარიაზე  გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება იასონ ლატარიას  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე შემთხვევაში არ ჩაბარდა ბინაზე არ ყოფნის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე იასონ ლატარიას სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე იასონ ლატარია მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ იმყოფება, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე იასონ ლატარიას ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. იასონ ლატარიას განემარტოს, რომ:

გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე იასონ ლატარიას რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე იასონ ლატარიას ეცნობოს, რომ 2015 წლის 16 ნოემბერს 12:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით იასონ ლატარიას მიმართ.
 3. იასონ ლატარიას ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/31-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 26 ოქტომბერი  2015 წელი                                                  ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ვლადიმერ იმედაძე პ/ნ 60001099163

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 12 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  ვლადიმერ იმედაძის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 08 მარტს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ვლადიმერ იმედაძემ  ისესხა 300 ლარი, სარგებელი  დაერიცხა 41.10 ლარი,  სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე ვლადიმერ იმედაძეზე  გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება ვლადიმერ იმედაძეს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე შემთხვევაში არ ჩაბარდა, იმ მიზეზით, რომ ის მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ვლადიმერ იმედაძეს სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ვლადიმერ იმედაძე მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ იმყოფება, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ვლადიმერ იმედაძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ვლადიმერ იმედაძეს განემარტოს, რომ:

გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“   შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ვლადიმერ იმედაძეს რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ვლადიმერ იმედაძეს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 16 ნოემბერს 12:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ვლადიმერ იმედაძის მიმართ.
 3. ვლადიმერ იმედაძეს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/43-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 26 ოქტომბერი  2015 წელი                                            ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ნიკა ღამბაშიძე პ/ნ 60001148100

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 12 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  ნიკა ღამბაშიძის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 06 მარტს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ნიკა ღამბაშიძემ  ისესხა 350 ლარი, სარგებელი  დაერიცხა 47.42 ლარი,  სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე ნიკა ღამბაშიძეზე  გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება ნიკა ღამბაშიძეს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს პირველ შემთხვევაში არ ჩაბარდა მოუკითხაობისა და ბინაზე არ ყოფნის  გამო, ხოლო მეორე და   მესამე შემთხებაში მოუკითხაობის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ნიკა ღამბაშიძეს სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ნიკა ღამბაშიძე მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ იმყოფება, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ნიკა ღამბაშიძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ნიკა ღამბაშიძეს განემარტოს, რომ:

გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ნიკა ღამბაშიძეს რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ნიკა ღამბაშიძეს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 16 ნოემბერს 12:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ნიკა ღამბაშიძის მიმართ.
 3. ნიკა ღამბაშიძეს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/49-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 26 ოქტომბერი  2015 წელი                                             ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: თამარ გელოვანი პ/ნ01002026119

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 12 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  თამარ გელოვანის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 03 თებერვალს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე თამარ გელოვანმა  ისესხა 246.90 ლარი, სარგებელი არ  დაერიცხ. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე თამარ გელოვანზე  გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება თამარ გელოვანს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს პირევლ შემთხევაში არ ჩაბარდა ბინაზე არ ყოფნის გამო, ხოლო მეორე და მესამე შემთხევაში იმ მიზეზით, რომ მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

 არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე თამარ გელოვანს  სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე თამარ გელოვანი მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ იმყოფება, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე თამარ გელოვანს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. თამარ გელოვანს განემარტოს, რომ:

გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე თამარ გელოვანს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე თამარ გელოვანს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 16 ნოემბერს 12:45 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით თამარ გელოვანის მიმართ.
 3. თამარ გელოვანს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/54-2015

საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 2015 წლის 29  ოქტომბერი                                                                        ქ.თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელ: შპს „KAPI”

წარმომადგენელი ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ქეთევან ისრაფილოვა პ/ნ 54001009876

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

არბიტრმა ზეპირი განხილვის გარრშე განიხილა სარჩელისა და თანდართული მასალების,საარბიტრაჟო უწყების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილების მიღების საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 11 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი საარბიტრაჟო მოპასუხის ქეთევან ისრაფილოვას მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 18 თებერვალს   შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ქეთევან ისრაფილოვამ ისესხა 350 ლარი, სარგებელი  დაერიცხა 65.81 ლარი.  სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%. მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელე მხარემ მოითხოვა ხელშეკრუელბით გათალისწინებული სესხის თანხის საარბიტრაჟო მოპასუხე ქეთევან ისრაფილოვაზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უსწყება  საარბიტრაჟო მოპასუხე ქეთევან ისრაფილოვას სამჯერ გაეგზავნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე შემთხევაში არ ჩაბარდა, იმ მიზნით, რომ ის მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ქეთევან ისრაფილოვას წინააღმდეგ მიმართული სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ქეთევან ისრაფილოვა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელეს მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულებით

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ქეთევან ისრაფილოვას ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელის სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ქეთევან ისრაფილოვას განემარტოს,რომ

გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ქეთევან ისრაფილოვას, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ქეთევან ისრაფილოვას ეცნობოს, რომ 2015 წლის 18 ნოემბერს 12:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ქეთევან ისრაფილოვას მიმართ.
 3. ქეთევან ისრაფილოვას ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/61-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 2015 წლის 29  ოქტომბერი                                                                        ქ.თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელ: შპს „KAPI”

წარმომადგენელი ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ზურაბ ტურიაშვილი პ/ნ 13001005336

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

არბიტრმა ზეპირი განხილვის გარრშე განიხილა სარჩელისა და თანდართული მასალების,საარბიტრაჟო უწყების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილების მიღების საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 11 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი საარბიტრაჟო მოპასუხის ზურაბ ტურიაშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 17 მარტს   შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ზურაბ ტურიაშვილმა  ისესხა 149.99 ლარი, სარგებელი  არ დაერიცხა.სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%. მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელე მხარემ მოითხოვა ხელშეკრუელბით გათალისწინებული სესხის თანხის საარბიტრაჟო მოპასუხე ზურაბ ტურიაშვილზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უსწყება  საარბიტრაჟო მოპასუხე ზურაბ ტურიაშვილს სამჯერ გაეგზავნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე შემთხევაში არ ჩაბარდა, ბინაზე არ ყოფნის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ზურაბ ტურიაშვილის წინააღმდეგ მიმართული სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ზურაბ ტურიაშვილი მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელეს მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულებით

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ზურაბ ტურიაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელის სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ზურაბ ტურიაშვილს განემარტოს,რომ

გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ზურაბ ტურიაშვილს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ზურაბ ტურიაშვილს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 18 ნოემბერს  12:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ზურაბ ტურიაშვილის მიმართ.
 3. ზურაბ ტურიაშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/64-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 2015 წლის 02 ნოემბერი                                                                      ქ.თბილისი              არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელ: შპს „KAPI”

წარმომადგენელი ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ნატალია ბეგლარიშვილი  პ/ნ 01012004315

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

არბიტრმა ზეპირი განხილვის გარრშე განიხილა სარჩელისა და თანდართული მასალების,საარბიტრაჟო უწყების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილების მიღების საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 11 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი საარბიტრაჟო მოპასუხის ნატალია ბეგლარიშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 02 მარტს შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატალია ბეგლარიშვილმა  ისესხა 250 ლარი, სარგებელი  დაერიცხა 34.99 ლარი.  სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%. მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელე მხარემ მოითხოვა ხელშეკრუელბით გათალისწინებული სესხის თანხის საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატალია ბეგლარიშვილზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უსწყება  საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატალია ბეგლარიშვილს სამჯერ გაეგზავნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე შემთხევაში არ ჩაბარდა, ბინაზე არ ყოფნის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატალია ბეგლარიშვილის წინააღმდეგ მიმართული სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატალია ბეგლარიშვილი მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელეს მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულებით

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატალია ბეგლარიშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელის სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ნატალია ბეგლარიშვილს განემარტოს,რომ

გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატალია ბეგლარიშვილს რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატალია ბეგლარიშვილს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 24 ნოემბერს  12:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ნატალია ბეგლარიშვილის მიმართ.
 3. ნატალია ბეგლარიშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/50-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 2015 წლის 02 ნოემბერი                             ქ.თბილისი                                                       არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელ: შპს „KAPI”

წარმომადგენელი ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: მზია ჩალათაშვილი  პ/ნ 13001056679

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

არბიტრმა ზეპირი განხილვის გარრშე განიხილა სარჩელისა და თანდართული მასალების,საარბიტრაჟო უწყების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილების მიღების საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 12 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი საარბიტრაჟო მოპასუხის მზია ჩალათაშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 05 მარტს შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე მზია ჩალათაშვილიმა ისესხა 249.99 ლარი, სარგებელი  არ დაერიცხა. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%. მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელე მხარემ მოითხოვა ხელშეკრუელბით გათალისწინებული სესხის თანხის საარბიტრაჟო მოპასუხე მზია ჩალათაშვილზე   გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უსწყება  საარბიტრაჟო მოპასუხე მზია ჩალათაშვილს სამჯერ გაეგზავნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს პირველ შემთხევაში არ ჩაბარდა, მოუძიებლობის  გამო, ხოლო მეორე და მესამე შემთხევაში მოუკითხაობისა და ბინაზე არ ყოფნის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე მზია ჩალათაშვილის წინააღმდეგ მიმართული სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე მზია ჩალათაშვილი  მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელეს მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულებით

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე მზია ჩალათაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელის სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. მზია ჩალათაშვილს განემარტოს,რომ

გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე მზია ჩალათაშვილს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე მზია ჩალათაშვილს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 24 ნოემბერს 12:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით მზია ჩალათაშვილის მიმართ.
 3. მზია ჩალათაშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/63-2015

საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 18 ნოემბერი  2015 წელი                                                            ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: გიორგი მელიქიშვილი პ/ნ 01011048163

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 16 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  გიორგი მელიქიშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 16 მარტს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი მელიქიშვილმა  ისესხა 149.99 ლარი, სარგებელი არ დაერიცხა.სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ასევე დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი მელიქიშვილზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   გიორგი მელიქიშვილს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს პირველ შემთხვევაში  არ ჩაბარდა იმ მიზეზით, რომ მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს. მეორე შემთხვევაში მოუძიებლობის გამო, ხოლო მესამე შემთხვევაში ბინაზე არ ყოფნის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი მელიქიშვილის სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი მელიქიშვილი  მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, არ იმყოფება ბინაზე. ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი მელიქიშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. გიორგი მელიქიშვილს განემარტოს, რომ:

     გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

    თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი მელიქიშვილს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი მელიქიშვილს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 08 დეკემბერს 11:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით გიორგი მელიქიშვილის მიმართ.
 3. გიორგი მელიქიშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/65-2015

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

 თარიღი: 18 ნოემბერი  2015 წელი                                                                  ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: გიორგი ფარულავა პ/ნ 62006057883

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 11 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  გიორგი ფარულავას მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 02 მარტს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ფარულავამ  ისესხა 450 ლარი, სარგებელი დაერიცხა 63 ლარი. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ასევე დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ფარულავაზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   გიორგი ფარულავას სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს პირველ შემთხვევაში  არ ჩაბარდა ბინაზე რ ყოფნის გამო, მეორე შემთხვევაში იმ მიზეზით, რომ მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს, ხოლო მესამე შემთხვევაში ბინაზე არ ყოფნისა და მოუკითხაობის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ფარულავას სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ფარულავა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, არ იმყოფება ბინაზე. ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ფარულავას ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. გიორგი ფარულავას განემარტოს, რომ:

     გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“  შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

    თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ფარულავას, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ფარულავას ეცნობოს, რომ 2015 წლის 08 დეკემბერს 11:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით გიორგი ფარულავას მიმართ.
 3. გიორგი ფარულავას ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი”

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/66-2015

საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 18 ნოემბერი  2015 წელი                                                   ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“KAPI”

წარმომადგენელი: ზურაბ სამნიაშვილი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ნატო გელაშვილი პ/ნ 01008034850

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

  შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2015 წლის 11 აგვისტოს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს „KAPI”-ს საარბიტრაჟო სარჩელი  ნატო გელაშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოასრჩელე მხარის განმარტებით:

2015 წლის 05 იანვარს  შპს „KAPI”-სგან საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატო გელაშვილმა  ისესხა 350 ლარი, სარგებელი  დაერიცხა 48.99 ლარი. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების გამო მსესხებელს ასევე დაერიცხა პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 1%,  ვინაიდან მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული   თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატო გელაშვილზე გადახდის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ნატო გელაშვილს  სამჯერ გაეგზაცნა მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს სამივე შემთხვევაში  არ ჩაბარდა მოუკითხაობის გამო.

არბიტრმა განიხილა საქმის მასალები და მიიჩნია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატო გელაშვილის სამოქალაქო დავის წარმოებისა და განხილვის დღე ეცნობოს შეტყობინების საჯაროდ გავცრელების გზით. ამ დასკვნის მართებულობას განაპირობებს შემდეგი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა:

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატო გელაშვილი  მისი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე არ ცხოვრობს, არ იმყოფება ბინაზე. ხოლო ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი უცნობია.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატო გელაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „KAPI”-ს სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. ნატო გელაშვილს განემარტოს, რომ:

     გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟ„მეადიატორში“   შემდეგ მისმაართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11.  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან.

    თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატო გელაშვილს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე ნატო გელაშვილს ეცნობოს, რომ 2015 წლის 08დეკემბერს 12:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი’’,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „KAPI”-ის საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ნატო გელაშვილის მიმართ.
 3. ნატო გელაშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 4. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 5. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www.mediatori-arbitraji.ge
 6. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟიმედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/251-2016

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 02 მარტი  2017 წელი                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერკრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: მალხაზ მებონია პ/ნ 51001026152

ბესიკი ჭანტურია პ/ნ 58001007361

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2016 წლის 29 დეკემბერს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერკრედიტის’’  საარბიტრაჟო სარჩელი  მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოსარჩელის განმარტებით:

2016 წლის 18 აპრილს  შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’ და მალხაზ მებონიას შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ მალხაზ მებონიაზე გაიცა სესხი 3 000 (სამი ათასი)  ლარის ოდენობით, თვრამეტი  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 45% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე 2016 წლის 18 აპრილს შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’და ბესიკი ჭანტურიას შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2016 წლის 03 აგვისტოს მსესხებელი, ხოლო 2016 წლის 02 ივლისს თავდები გაფრთხილებული იქნენ დავალიანების გადახდევინების შესახებ, მიუხედევად ამისა, მსესხებლებმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულეს.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე 3818,33  ლარის ოდენობით   დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება მალხაზ მებონიას ორ ვიზიტად გაეგზავნა, როგორც  მის  ფაქტობრივ მისამართზე, ასევე მის რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმა კორესპონდენცია  მხარეს ორივე შემთხვევაში არ ჩაბარდა.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  საარბიტრაჟო მოპასუხე ბესიკი ჭანტურიას თავდებობისა და  სესხის ხელშეკრულებაში მითითებულ  ფაქტობრივ მისამართზე ორ ვიზიტად გაეგზავნა, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს არ ჩაბარდა მოუკითხაობის გამო.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები  მალხაზ მებონია და ბესიკი ჭანტურია მათი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართებზე არ ცხოვრობენ, ასევე ფაქტობრივ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

:

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას, რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას ეცნობო, რომ 2017 წლის 22 მარტს  15:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟშიმეადიატორი’’, შემდეგ მისამართზე: . თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „მისო ლიდერკრედიტი“-ს საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით მალხაზ მებონიას  და ბესიკი ჭანტურიას მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულნი არიან არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხებს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟიმედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/252-2016

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 02 მარტი  2017 წელი                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერკრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნინო მამულაშვილი პ/ნ 47001017534

მარინე დურგლიშვილი პ/ნ 47001033932

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

:

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2016 წლის 29 დეკემბერს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნინო მამულაშვილის და მარინე დურგლიშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო მოსარჩელის განმარტებით:

2016 წლის 17 აგვისტოს შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-სა და ნინო მამულაშვილს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ნინო მამულაშვილზე გაიცა სესხი 895 (რვაასოთხმოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით, ორი თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 96% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე 2016 წლის 17 აგვისტოს შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და მარინე დურგლიშვილს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2016 წლის 09 ნოემბერს მსესხებელიც და თავდებიც გაფრთხილებული იქნენ დავალიანების გადახდევინების შესახებ, მიუხედევად ამისა, მსესხებლებმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულეს.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე 1034,86 ლარის ოდენობით   დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ნინო მამულაშვილსა და მარინე დურგლიშვილს ორ ვიზიტად გაეგზავნათ, როგორც  მათ ფაქტობრივ მისამართებზე, ასევე მათი  რეგისტრაციის მიხედვით მისამართებზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეებს პირველ შემთხვევაში არ ჩაბარდათ  იმ მიზეზით, რომ კურიერს არავინ დახვდა მისამართზე, ხოლო მეორე გზავნილების შემთხვევაში აღნიშვნით, რომ მეზობლების განმარტებით ადრესატი ცხოვრობს თბილისში და ბინა გაქირავებული აქვს.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები  ნინო მამულაშვილი და მარინე დურგლიშვილი მათი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართებზე არ ცხოვრობენ, ასევე ფაქტობრივ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

:

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნინო მამულაშვილსა და მარინე დურგლიშვილს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“ -ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნინო მამულაშვილსა და მარინე დურგლიშვილს განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“ -ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნინო მამულაშვილსა და მარინე დურგლიშვილს, რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნინო მამულაშვილსა და მარინე დურგლიშვილს ეცნობო, რომ 2017 წლის 22 მარტს 15:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟშიმეადიატორი’’, შემდეგ მისამართზე: . თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11, შპს „მისო ლიდერკრედიტი“-ს საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ნინო მამულაშვილისა და მარინე დურგლიშვილის მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნინო მამულაშვილსა და მარინე დურგლიშვილს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე ვალდებულნი არიან არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხებს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/251-2016

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 22  ივნისი  2017 წელი                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: მალხაზ მებონია პ/ნ 51001026152

ბესიკი ჭანტურია პ/ნ 58001007361

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2016 წლის 29 დეკემბერს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერკრედიტის’’  საარბიტრაჟო სარჩელი  მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2016 წლის 18 აპრილს  შპს “მისო ლიდერ კრედიტსა’’ და მალხაზ მებონიას შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ მალხაზ მებონიაზე გაიცა სესხი 3 000 (სამი ათასი)  ლარის ოდენობით, თვრამეტი  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 45% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე 2016 წლის 18 აპრილს შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’და ბესიკი ჭანტურიას შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2016 წლის 03 აგვისტოს მსესხებელი, ხოლო 2016 წლის 02 ივლისს თავდები გაფრთხილებული იქნენ დავალიანების გადახდევინების შესახებ, მიუხედევად ამისა, მსესხებლებმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულეს.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე 3818,33  ლარის ოდენობით   დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება მალხაზ მებონიას ორ ვიზიტად გაეგზავნა, როგორც  მის  ფაქტობრივ მისამართზე, ასევე მის რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმა კორესპონდენცია  მხარეს ორივე შემთხვევაში არ ჩაბარდა.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  საარბიტრაჟო მოპასუხე ბესიკი ჭანტურიას თავდებობისა და  სესხის ხელშეკრულებაში მითითებულ  ფაქტობრივ მისამართზე ორ ვიზიტად გაეგზავნა, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს არ ჩაბარდა.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები  მალხაზ მებონია და ბესიკი ჭანტურია მათი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართებზე არ ცხოვრობენ, ასევე ფაქტობრივ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლით

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

საარბიტრაჟო მოპასეხეები: მალხაზ მებონია და ბესიკი ჭანტურია 2017 წლის 22 მარტს  15:00 საათზე  საჯარო შეტყობინების გზით (შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდი www. mediatori-arbitraji.ge) მოწვეული იყვნენ საარბიტრაჟო განხილვაზე შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟ „მედიატორში“ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. 117, მეორე სართული, ოთახი 11.  აღნიშნულ განხილვაზე მოპასუხეები კვლავ არ გამოცხადნენ, შესაბამისად საარნიტრაჟო განხილვა გაიმართა მათ დაუსწრებლად და საარბიტრაჟო მოსარჩელის მონაწილეობით. საარნიტრაჟო გამხილვის შემდეგ არბიტრმა მიიღო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება.

საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება საარბიტრაჟო მოპასუხე მალხაზ მებონიას ორ ვიზიტად გაეგზავნა, როგორც  მის  ფაქტობრივ მისამართზე, ასევე მის რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმა კორესპონდენცია  მხარეს ორივე შემთხვევაში არ ჩაბარდა.

ანალოგიურად, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება   საარბიტრაჟო მოპასუხე ბესიკი ჭანტურიას თავდებობისა და  სესხის ხელშეკრულებაში მითითებულ  ფაქტობრივ მისამართზე ორ ვიზიტად გაეგზავნა, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს არ ჩაბარდა.

ვიხელმძღვანელე რა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-12 მუხლით, “არბიტრაჟის შესახებ” საქ. კანონის 1-ი, მე-8, 24-ე, 39-ე მუხლებით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებით.

ასევე, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლით, რის სესაბამისადაც უნდა მოხდეს საარბირტრაჟო გადაწყვეტილების საჯარო გავრცელების გზით მოპასუხეებზე ჩაბარება.

საარბიტრაჟო სასამართლოს 2017 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის მიხედვით, საარბიტრაჟო სასამართლომ

       :

 

 1. „შპს „მისო ლიდერ კრედიტის „ სარჩელი დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ.
 2. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუსეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას დაეკისროს სოლიდალურად  ძირი თანხა -2878,68 ლარი
 3. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუხეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას დაეკისროს სოლიდალურად – სესხის პროცენტი -795, 72 ლარი.
 4. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუხეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას დაეკისროს სოლიდალურად – ვადაგადაცილების პისრგასამტეხლო სარჩელის აღძვრამდე -71,97 ლარი
 5. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას დაეკისროს სოლიდალურად – ყოველდღიურად სარჩელის აღძვრის შემდეგ გადაწყვეტილების აღსრულების დაწყებამდე 1.78 ლარი
 6. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუსეებს: მალხაზ მებონიას და ბესიკი ჭანტურიას დაეკისროს სოლიდალურად საარბიტრაჟო მოსაკრებლი – 150 ლარი
 7. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის „  სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუსეებს: მალხაზ მებონაის და ბესიკი ჭანტურიას  დაეკისროს სოლიდალურად   სარჩელის უზრუნვეყოფის საფასური – 150 ლარი
 8. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი გამოტანის მომენტიდან, თუ მხარეთა მიერ ან კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი და მისი შესრულება სავალდებულოა საარბიტრაჟო შეთანხმების მხარეთათვის.
 9. არბიტრის გადაწყვეტილების გასაჩივრება და გაუქმება, ცნობა და აღსრულება ხორციელდება „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად.“

 

10.  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე  www. mediatori-arbitraji.ge

11. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/252-2016

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 22 ივნისი  2017 წელი                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნინო მამულაშვილი პ/ნ 47001017534

მარინე დურგლიშვილი პ/ნ 47001033932

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2016 წლის 29 დეკემბერს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნინო მამულაშვილის და მარინე დურგლიშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2016 წლის 17 აგვისტოს შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-სა და ნინო მამულაშვილს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ნინო მამულაშვილზე გაიცა სესხი 895 (რვაასოთხმოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით, ორი თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 96% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე 2016 წლის 17 აგვისტოს შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და მარინე დურგლიშვილს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2016 წლის 09 ნოემბერს მსესხებელიც და თავდებიც გაფრთხილებული იქნენ დავალიანების გადახდევინების შესახებ, მიუხედევად ამისა, მსესხებლებმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულეს.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე 1034,86 ლარის ოდენობით   დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ნინო მამულაშვილსა და მარინე დურგლიშვილს ორ ვიზიტად გაეგზავნათ, როგორც  მათ ფაქტობრივ მისამართებზე, ასევე მათი  რეგისტრაციის მიხედვით მისამართებზე, თუმცა კორესპონდენცია მხარეებს პირველ შემთხვევაში არ ჩაბარდათ  იმ მიზეზით, რომ კურიერს არავინ დახვდა მისამართზე, ხოლო მეორე გზავნილების შემთხვევაში აღნიშვნით, რომ მეზობლების განმარტებით ადრესატი ცხოვრობს თბილისში და ბინა გაქირავებული აქვს.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები  ნინო მამულაშვილი და მარინე დურგლიშვილი მათი რეგისტრაციის მიხედვით მისამართებზე არ ცხოვრობენ, ასევე ფაქტობრივ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლით

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

საარბიტრაჟო მოპასეხეები: ნინო მამულაშვილი და მარინე დურგლიშვილი  2017 წლის 22 მარტს  15:30 საათზე  საჯარო შეტყობინების გზით (შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდი  www. mediatori-arbitraji.ge) მოწვეული იყვნენ საარბიტრაჟო განხილვაზე შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟ „მედიატორში“ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. 117, მეორე სართული, ოთახი 11.  აღნიშნულ განხილვაზე მოპასუხეები კვლავ არ გამოცხადნენ, შესაბამისად საარნიტრაჟო განხილვა გაიმართა მათ დაუსწრებლად და საარბიტრაჟო მოსარჩელის მონაწილეობით. საარნიტრაჟო გამხილვის შემდეგ არბიტრმა მიიღო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება.

საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება საარბიტრაჟო მოპასუხე ნინო მამულაშვილს  ორ ვიზიტად გაეგზავნა, როგორც  მის  ფაქტობრივ მისამართზე, ასევე მის რეგისტრაციის მიხედვით მისამართზე, თუმა კორესპონდენცია  მხარეს ორივე შემთხვევაში არ ჩაბარდა.

ანალოგიურად, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება   საარბიტრაჟო მოპასუხე მარინე დურგლიშვილს თავდებობისა და  სესხის ხელშეკრულებაში მითითებულ   მისამართებზე ორ ვიზიტად გაეგზავნა, თუმცა კორესპონდენცია მხარეს აორივე შემთხვევაში რ ჩაბარდა.

ვიხელმძღვანელე რა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-12 მუხლით, “არბიტრაჟის შესახებ” საქ. კანონის 1-ი, მე-8, 24-ე, 39-ე მუხლებით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებით.

ასევე, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლით, რის შესაბამისადაც უნდა მოხდეს საარბირტრაჟო გადაწყვეტილების საჯარო გავრცელების გზით საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე ჩაბარება.

საარბიტრაჟო სასამართლოს 2017 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის მიხედვით, საარბიტრაჟო სასამართლომ

 

       :

 

 1. ‘’შპს „მისო ლიდერ კრედიტის „ სარჩელი დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ.
 2. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუსეებს: ნინო მამულაშვილს და მარინე დურგლიშვილს დაეკისროს სოლიდალურად  ძირი თანხა -877,97 ლარი
 3. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუხეებს: ნინო მამულაშვილს და მარინე დურგლიშვილს დაეკისროს სოლიდალურად – სესხის პროცენტი -112,99 ლარი.
 4. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუხეებს: ნინო მამულაშვილს და მარინე დურგლიშვილს დაეკისროს სოლიდალურად – ვადაგადაცილების პისრგასამტეხლო სარჩელის აღძვრამდე -21,95  ლარი
 5. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის’’ სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუსეებს: ნინო მამულაშვილს და მარინე დურგლიშვილს დაეკისროს სოლიდალურად   საარბიტრაჟო მოსაკრებლი – 150 ლარი
 6. შპს „მისო ლიდერ კრედიტის „  სასარგებლოდ საარბიტრაჟო მოსაპუსეებს: ნინო მამულაშვილს და მარინე დრუგლიშვილს   დაეკისროს სოლიდალურად   სარჩელის უზრუნვეყოფის საფასური – 150 ლარი
 7. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი გამოტანის მომენტიდან, თუ მხარეთა მიერ ან კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი და მისი შესრულება სავალდებულოა საარბიტრაჟო შეთანხმების მხარეთათვის.
 8. არბიტრის გადაწყვეტილების გასაჩივრება და გაუქმება, ცნობა და აღსრულება ხორციელდება „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად. ‘’

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზე www. mediatori-arbitraji.ge
 2. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/255-2017

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:  08 აგვისტო,   2017 წელი                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხე: თეიმურაზ წაქაძე,  პ/ნ 01011060124

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2017 წლის 28 ივნისს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  თეიმურაზ წაქაძის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2016 წლის 01 ივნისს შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-სა და თეიმურაზ წაქაძე შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ თეიმურაზ წაქაძეზე გაიცა 550 (ხუთას ორმოცდაათი)  ლარის ოდენობით, ხუთი თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 30% სარგებლის დარიცხვით.

2017 წლის 20 ივნისს მსესხებელი   გაფრთხილებულ იქნა დავალიანების გადახდევინების შესახებ, მიუხედევად ამისა, მსესხებლმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეზე – მსესხებელზე 787.46 ლარის ოდენობით   დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  თეიმურაზ წაქაძეს  გაეგზავნა მის  იურიდიულ, იგივე ფაქტობრივ მისამართზე,  თუმცა კორესპონდენცია მხარეებს არ ჩაბარდა  იმ მიზეზით, რომ კურიერს არავინ დახვდა მისამართზე და არც მას მიუკითხავს  საფოსტო გზავნილის მისაღებად.

ასევე საარბოტრაჟო მოპასუხე თეიმურაზ წაქაძეს არბიტრაჟის წერილის საფუძველზე,  ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის – ისნის რაიონის გამგეობის მეშვეობით გაეგაზავნა სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება, თუმცა ადრესატი მის ფაქტობრივ მისამართზე არ დახვდათ

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

1.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე:თეიმურაზ წაქაძეს ეცნობოთ, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

2.საარბიტრაჟო მოპასუხე: თეიმურაზ წაქაძეს განემარტოს რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

3.განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე თეიმურაზ წაქაძეს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხე თეიმურაზ წაქაძეს ეცნობოს,რომ 2017 წლის 25 აგვისტოს17:45 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ

 არბიტრაჟში „მეადიატორის’’ შემდეგ მისამართზეთბილისიაკწერეთლის გამზ.№117, მეორე სართულიოთახი 11, 

შპს„მისოლიდერკრედიტი“-ს საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით თეიმურაზ წაქაძის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხე თეიმურაზ წაქაძეს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადება საარბიტრაჟოგანხილვაზე ვალდებულიაარბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.

6.განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

 1. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

 

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/256-2017

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:  02 ოქტომბერი  2017 წელი                                                            ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნელი ბიგვავა პ/ნ 01505050907

როლანდ ანდღულაძე პ/ნ 37001045349

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2017 წლის 05 ივლისს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნელი ბიგვავას და როლანდ ანდღულაძის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2016 წლის 02 მარტს  შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ნელი ბიგვავას  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ნელი ბიგვავაზე  გაიცა სესხი 1000 (ათასი)  ლარის ოდენობით, თორმეტი თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 46% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, 2016 წლის 02 მარტს  შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და როლანდ ანდღულაძეს  შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 26 ივნისს შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-მა  თავდებ – როლანდ ანდღულაძეს ჩააბარა გაფრთხილება მსესხებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო დავალიანების დაფარვის შესახებ და განესაზღვრა დავალიანების დაფარვისთვის 7 (შვიდი) კალენდარული დღე.  მიუხედავად ამისა, თავდებმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე  1650.41 (ათას ექვსას ორმოცდაათი ლარი და ორმოცდაერთი თეთრი)  ლარის   დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ნელი ბიგვავას და როლანდ ანდღულაძეს  ორჯერ  გაეგზავნათ, როგორც  მათ ფაქტობრივ მისამართებზე, ასევე მათი  რეგისტრაციის მიხედვით მისამართებზე, თუმცა ნელი ბიგვავას  კორესპონდენცია    ორივე შემთხევაში არ ჩაბარდა  იმ მიზეზით, რომ ადრესატი ვერ მოიძებნა,  ხოლო როლანდ ანდღულაძის შემთხვევაში, საარბიტრაჟო გზავნილი პირველ ჯერზე დაბრუნდა კურიერის აღნიშვნით, რომ ადრესატი არ იმყოფება მისამართზე, ხოლო მეორე შემთხვევაში ადრესატი ცხოვრობს თბილისში.

ასევე საარბოტრაჟო მოპასუხეებზე  ნელი ბიგვავასა და როლანდ ანდღულაძეზე არბიტრაჟის წერილის საფუძველზე,  ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის – დიდუბის რაიონის გამგეობის მეშვეობითაც ვერ მოხერხდა საარბიტრაჟო გზავნილის ჩაბარება.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ნელი ბიგვავა  როგორც რეგისტრირებულ ასევე ფაქტობრივ მისამართზე ვერ მოიძებნა, ხოლო როლანდ ანდღულაძე  როგორც რეგისტრირებულ, ასევე ფაქტობრივ მისმაართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნელი ბიგვავას და როლანდ ანდღულაძეს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნელი ბიგვავას და როლანდ ანდღულაძეს განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნელი ბიგვავას და როლანდ ანდღულაძეს, რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნელი ბიგვავას და როლანდ ანდღულაძეს ეცნობოთ,რომ 2017 წლის 26ოქტომბერს14:00  საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედარბიტრაჟში „მედიატორი’’,შემდეგ მისამართზეთბილისიაკწერეთლის გამზ.№117, მეორე სართულიოთახი 11, 

შპსმისოლიდერკრედიტი“- საარბიტრაჟო სარჩელზე, სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ნელი ბიგვავას და როლანდ ანდღულაძის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ნელი ბიგვავას და როლანდ ანდღულაძეს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე   გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 2. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 3. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/264-2017

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:  07 ნოემებრი  2017 წელი                                                            ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ლევან ჭითანავა

მარინა გონგაძე პ/ნ 62004017619

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2017 წლის 15 აგვისტოს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ლევან ჭითანავას და მარინა გონგაძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 17 მარტს  ლევან ჭითანავას სესხის უზრუნველყოფის მიზნით  შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და მარინა გოგნაძეს  შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

როგორც მსესხებელს, ასევე თავდებს ხელზე ჩაბარდა შეტყობინება დავალიანების დაფარვის შესახებ, თუმცა მიუხედავად ამისა, მათ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულეს.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე  2877.03  / ორი ათას რვაას სამოცდაჩვიდმეტი ლარი და სამი თეთრი/ ლარის   დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   მარინა გონგაძეს გაეგზავნა მის მისამართზე გულრიფში, ს. მერხეული, რომელიც მდებარეობს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, თუმცა დღემდე შეტყობინება ჩაბარების შესახებ არ შემოსულა.

ვინაიდან,   შეტყობინების  დავალიანების დაფარვის შესახებ,   სარჩელისა და თანდართული დოკუმენტების  თავდებისთვის ჩაბარებისა სხვა საშუალება არ არსებობს, საარბიტრაჟო სასამართლო მიიჩნევს, რომ სარჩელის, თანდართული დოკუმენტების და საარბიტრაჟო განხილვის  დროისა და ადგილის შესახებ საარბიტრაჟო უწყების თაობაზე მარინა გოგნაძეს უნდა ეცნობოს საჯარო შეტყობინების გზით.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: მარინა გოგნაძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: მარინა გონგაძეს  განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: მარინა გონგაძეს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხე: მარინა გონგაძეს ეცნობოს, რომ 2017 წლის 01 დეკემბერს 14:00  საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედარბიტრაჟში „მედიატორი’’,შემდეგ მისამართზეთბილისიაკწერეთლის გამზ.№117, მეორე სართულიოთახი 11, შპსმისოლიდერკრედიტი საარბიტრაჟო სარჩელზე, სესხის თანხების გადახდის   დაკისრების მოთხოვნით ლევან ჭითანავას და მარინა გონგაძის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხე:  მარინა გონგაძს  ეცნობოს,, რომ თუ ის  არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 2. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 3. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

 logoo

 

 

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/257-2017

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 07 ნოემბერი   2017 წელი                                                            ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ეთერ დოლიძე პ/ნ 01030026874

ეკატერინე დოლიძე პ/ნ 01030026873

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2017 წლის 05 ივლისს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ეთერ დოლიძის და ეკატერინე დოლიძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 05 იანვარს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ეთერ დოლიძეს   შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ეთერ დოლიძეზე   გაიცა სესხი 1140   ლარის ოდენობით, თოთხმეტი თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, 2017 წლის 05 იანვარს   შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და ეკატერინე დოლიძეს  შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 26 ივნისს შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-მა  ეთერ დოლიძის სრულწლოვან შვილს – ეკატერინე დოლიძეს ჩააბარა გაფრთხილება მსესხებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო დავალიანების დაფარვის შესახებ და განესაზღვრა დავალიანების დაფარვისთვის 7 (შვიდი) კალენდარული დღე.  მიუხედავად ამისა, თავდებმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე  1333.60 ( ათას სამას ოცდაცამეტი ლარი და სამოცი თეთრი)   ლარის   დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   ეთერ დოლიძეს და ეკატერინე დოლიძეს  გაეგზავნათ, მათ მისამართებზე, თუმცა კორესპონდენცია   არ ჩაბარდათ  იმ მიზეზით, რომ კურიერს არავინ დახვდა მისამართზე.

ასევე,  საარბოტრაჟო მოპასუხეებზე  ეთერ დოლიძეზე და ეკატერინე დოლიძეზე არბიტრაჟის წერილის საფუძველზე,  ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის – ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის მეშვეობითაც ვერ მოხერხდა საარბიტრაჟო გზავნილის ჩაბარება.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები ეთერ დოლიძე და ეატერინე დოლიძე  მათ ფაქტობრივ მისამართებზე არ იმყოფენიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ეთერ დოლიძეს და ეკატერინე დოლიძეს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ეთერ დოლიძეს და ეკატერინე დოლიძეს განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ეთერ დოლიძეს და ეკატერინე დოლიძეს რომ მათ მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ეთერ დოლიძეს და ეკატერინე დოლიძეს  ეცნობოთ,რომ 2017 წლის 01 დეკემბერს  14:10  საათზე  დანიშნულია  საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედარბიტრაჟში „მედიატორი’’,შემდეგ მისამართზეთბილისიაკწერეთლის გამზ.№117, მეორე სართულიოთახი 11, 

შპსმისოლიდერკრედიტი“- საარბიტრაჟო სარჩელზე, სესხის თანხების გადახდის   დაკისრების მოთხოვნით ეთერ დოლიძის და ეკატერინე დოლიძის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ეთერ დოლიძეს და ეკატერინე დოლიძეს  ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 2. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 3. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/262-2017

 საარბიტრაჟო დადგენილება

 

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 18 იანვარი   2018 წელი                                                                 ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: გიორგი ლაშხია პ/ნ 62001020966

შორენა ლაშხია

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2017 წლის 08 აგვისტოს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  გიორგი ლაშხიას და შორენა ლაშხიას მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2016 წლის 04 აგვისტოს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  გიორგი ლაშხიას   შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ გიორგი ლაშხიაზე  გაიცა სესხი 3000 (სამი ათასი)  ლარის ოდენობით, თვრამეტი თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, 2016 წლის 04 აგვისტოს   შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და შორენა ლაშხიას   შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 27 ივლისს შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-მა  თავდებ – შორენა ლაშხიას სრულწლოვან ოჯახის წევრს   ჩააბარა გაფრთხილება მსესხებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო დავალიანების დაფარვის შესახებ და განესაზღვრა დავალიანების დაფარვისთვის 7 (შვიდი) კალენდარული დღე.  მიუხედავად ამისა, თავდებმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელე ითხოვს სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე დაკისრებას, კერძოდ, სარჩელის მოთხოვნაა:

ა) სესხის ძირითადი თანხა 2202.27 (ორი ათას ორას ორი ლარი და ოცდაშვიდი თეთრი) ლარი

ბ) დარიცხული პროცენტი 469.80 (ოთხას სამოცდაცხრა ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარი

გ) ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 688.27 (ექვსასოთხმოცდარვა  და ოცდაშვიდი თეთრი) ლარი

დ) სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2017 წლის 08 აგვისტოდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 2.5341 ლარი

ე) სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2017 წლის 08 აგვისტოდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 4.4045 ლარი.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  გიორგი ლაშხიას ორჯერ გაეგზავნა მის ფაქტობრივ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ლაშხია  მის ფაქტობრივ მისამართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეს: გიორგი ლაშხიას ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: გიორგი ლაშხიას განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: გიორგი ლაშხიას, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხეს: 

გიორგი ლაშხიას ეცნობოს,რომ 2018 წლის 08 თებერვალს 16:00 საათზე  დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედარბიტრაჟში „მედიატორი’’,  შემდეგ მისამართზეთბილისიაკწერეთლის გამზ.№117, მეორე სართულიოთახი 11, 

შპსმისოლიდერკრედიტი“- საარბიტრაჟო სარჩელზე, სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით გიორგი ლაშხიას და შორენა ლაშხიას  მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ლაშხიას  ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 2. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 3. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

 

 logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/259-2017

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორის’’ სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 18 იანვარი 2018 წელი                                                                          ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: რევაზ გიუნაშვილი პ/ნ 5900109747

ლანა ფარქაშვილი პ/ნ 59001026350

მარიამ ქართველიშვილი პ/ნ 01019016821

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2017 წლის 14 ივლისს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  რევაზ გიუნაშვილის, ლანა ფარქაშვილის და მარიამ ქართველიშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2016 წლის 13 აპრილს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  რევაზ გიუნაშვილს   შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ რევაზ გიუნაშვილზე  გაიცა სესხი 5500 (ხუთი ათას ხუთასი)  ლარის ოდენობით, თვრამეტი თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, 2016 წლის 13 აპრილს    შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და ლანა ფარქაშვილს   შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, 2016 წლის 13 აპრილს    შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და მარიამ ქართველიშვილს   შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 27 ივნისს  შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-მა  მსესხებელ რევაზ გიუნაშვილს ხელზე   ჩააბარა გაფრთხილება დავალიანების დაფარვის შესახებ მიუხედავად ამისა, მან  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა.

ამასთან, 2017 წლის 27 ივნისს  შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-მა   თავდებ ლანა ფარქაშვილს ხელზე   ჩააბარა გაფრთხილება დავალიანების დაფარვის შესახებ და განესაზღვრა დავალიანების დაფარვისთვის 7 (შვიდი) კალენდარული დღე, თუმცა მიუხედავად არა ერთი გაფრთხილებისა, თავდებმა ხელშეკურლებით გათვალისწინებული ვალდებულება არ შეასრულა.

თავდებ მარიამ ქართველიშვილზე შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-ს გაფრთხილების წერილის, მსესხებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულების გამო დავალიანების დაფარვის შესახებ,  ჩაბარება ვერ მოხერხდა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელე ითხოვს სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებებზე ძირი თანხის სახით  – 4789.61 (ოთხი ათას შვიდასოთხმოცდა ცხრა და სამოცდა ერთი)   ლარის და დარიცხული პროცენტის 758.31 (შვიდას ორმოცდათვრამეტილარის  და ოცდა თერთმეტი თეთრი) ლარის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  რევაზ გიუნაშვილს და ლანა ფარქაშვილს ჩაბარებული აქვთ, ხოლო თავდებ – მარიამ ქართველიშვილს სამჯერ გაეგზავნა საარბიტრაჟო გზავნილი მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა კორესპონდენცია მას სამივე შემთხვევაში ვერ ჩაბარდა.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე მარიამ ქართველიშვილი   მის ფაქტობრივ მისამართზე არ იმყოფება. ხოლო დანარჩენ საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: რევაზ გიუნაშვილს და ლანა ფარქაშვილს უწყება ვერ ჩაბარდათ და მათთან ვერც სატელეფონო კავშირი ვერ შედგა.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

        :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეს: მარიამ ქართველიშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: მარიამ ქართველიშვილს განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: მარიამ ქართველიშვილს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:  რევაზ გიუნაშვილს, ლანა ფარქაშვილს და მარიამ ქართველიშვილს ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 08 თებერვალს  16:15 საათზე  დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს „მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მედიატორი“, შემდეგ მისმაართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. 117, მეორე სართული, ოთახი 11 შპსმისოლიდერკრედიტი“- საარბიტრაჟო სარჩელზე, სესხის თანხების გადახდის დაკისრების  მოთხოვნით რევაზ გიუნაშვილის, ლანა ფარქშვილის და მარიამ ქართველიშვილის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს რევაზ გიუნაშვილს, ლანა ფარქაშვილს და მარიამ ქართველიშვილს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან   არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე   გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 2. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 3. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

 logoo

 

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/261-2017

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 18 იანვარი 2018 წელი                                                                            ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: თეონა ბოგვერაძე პ/ნ 35001109975

გრიშა ეფრემიძე პ/ნ 35001013490

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2017 წლის 27 ივლისს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  თეონა ბოგვერაძის  და გრიშა ეფრემიძის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2016 წლის 23 მარტს  შპს “მისო ლიდერკრედიტი“-სა და გიგა  ეფრემიძეს   შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ გიგა  ეფრემიძეზე გაიცა სესხი 17 000 (ჩვიდმეტი ათასი)  აშშ დოლარის  ოდენობით, 36  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 36% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე 2016 წლის 23  მარტს  შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და თეონა ბოგვერაძეს   შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე 2016 წლის 23  მარტს  შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და გრიშა ეფრემიძეს   შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

თავდებმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა. კრედიტორმა თავდებებს ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართებზე არაერთხელ გაუგზავნა წერილობითი შეტყობინებები დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით, თუმცა ვერ ჩაბარდათ მითითებულ მისამართებზე ადრესატის არყოფნის გამო.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – თავდებებზე  გიგა ეფრემიძის დავალიანების დარჩენილი ნაწილის 10429.24 აშშ დოლარის და იძულებითი აღსრულების ხარჯის – 251 ლარის დაკისრება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   გრიშა ეფრემიძეს  სამრჯერ  გაეგზავნათ, მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა გრიშა ეფრემიძეს   კორესპონდენცია    სამივე შემთხევაში არ აჩაბარდა, ხოლო  თეონა ბოგვერაძეს ჩაბარდა საარბიტრაჟო გზავნილი, თუმცა დანიშნული სხდომის თაობაზე  ვერ ეცნობა, მასთან სატელეფონო კავშირიც ვერ შედგა.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე გრიშა ეფრემიძე მის საცხოვრებელ მისამართზე  ვერ მოიძებნა.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

1.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: : გრიშა ეფრემიძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

2.საარბიტრაჟო მოპასუხე: გრიშა ეფრემიძეს  განემარტოს რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყობთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

3.განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე:გრიშა ეფრემიძეს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:

თეონა ბოგვერაძეს და გრიშა ეფრემიძეს  ეცნობოთ,რომ 2018 წლის 08 თებერვალს 16:30საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის’’ შემდეგ მისამართზეთბილისიაკწერეთლის გამზ.№117, მეორე სართულიოთახი 11, 

შპსმისოლიდერკრედიტი“- საარბიტრაჟო სარჩელზე სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით თეონა ბოგვერაძის და გრიშა ეფრემიძის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს თეონა ბოგვერაძს და გრიშა ეფრემიძეს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებიან  საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე თხოვს საქმის გადადებას.

6.განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორის’’ ვებ გვერდზე, გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

 1. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

 logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/264-2017

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 18 იანვარი   2018 წელი                                                                              ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ლევან ჭითანავა პ/ნ 19001030979

მარინა გონგაძე პ/ნ 62004017619

 

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა, ერთპიროვნულად, მხარეთა მონაწილეობის გარეშე განიხილა საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ  საკითხი და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2017 წლის 15  აგვისტოს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ლევან ჭითანავას და მარინა გონგაძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 17 მარტს   შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ლევან ჭითანავას   შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ლევან ჭითანავაზე   გაიცა სესხი 2000 (ორი ათასი)  ლარის ოდენობით, 24  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42% სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, 2017 წლის 17 მარტს შპს “მისო ლიდერკრედიტსა’’  და მარინა გონგაძეს   შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

კრედიტორმა,რ ოგორც მსესხებზელს ასევე თავდებსაც ხელზე ჩაბარდა შეტყობინება დავალიანების დაფარვის შესახებ, თუმცა ისინი არ ასრულებენ ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებას.

საარბიტრაჟო მოსარჩელე ითხოვს სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – მსესხებელზე და თავდებზე დაკისრებას, კერძოდ, სარჩელის მოთხოვნაა:

ა) სესხის ძირითადი თანხა 1963.94 (ცხრამეტი ათას სამოცდასამი ლარი და ოთხმოცდათოთხმეტი თეთრი)  ლარი

ბ) სესხის ძირითადი თანხაზე დარიცხული პროცენტი 253.14 (ორასორმოცდაცამეტი ლარი და თოთხმეტი  თეთრი) ლარი

გ) ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 688.27 (ექვსასოთხმოცდარვა ლარი და ოცდაშვიდი თეთრი) ლარი

დ) სესხის ძირითად თანხაზე დარიცხული ვადაგადაცილებულის პირგასამტეხლო 659.95 (ექვსასორმოცდა ცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდათხუთმეტი თეთრი) ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  ლევან ჭითანავას  ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა და  მასთან  ვერც სატელეფონო კავშირი ვერ შედგა.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ლევან ჭითანავა  მის ფაქტობრივ მისამართზე არ იმყოფება.

საარბიტრაჟო მოსაპუხე მარინე გონგაძეს საარბიტრაჟო სარჩელი და თანდართული მასალები, ასევე საარბიტრაჟო უწყება ეცნობა საჯარო შეტყობინების გზით, ვინაიდან მისი საცხოვრებელი მისამართია აფხაზეთის ტერიტორიაზე, გულრიფში, სოფ. მერხეული.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

 

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ლევან ჭითანავას ეცნობოს, რომ მის  წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ლევან ჭითანავას განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ლევან ჭითანავას, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:  ლევან ჭითანავას და მარინე გონგაძეს  ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 08 თებერვალს 16:45 საათზე დანიშნულია  საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. 117 მეორე სართული, ოთახი 11.

შპსმისოლიდერკრედიტი“- საარბიტრაჟო სარჩელზე, სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით ლევან ჭითანავას და მარინე გონგაძეს  მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს ლევან ჭითანავას და მარინე გონგაძეს ეცნობოს, რომ თუ ისინი არ გამოცხადდებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე   გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 2. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 3. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

 

logoo

 

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/273-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 17 აპრილი 2018 წელი                                                                                                            ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: მურთაზ ბარბაქაძე პ/ნ 56001006816

ალიკა ბარათელი

უშანგი ლონდარიძე პ/ნ 01019015278

მამუკა ბერაია

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 07 თებრვალს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  მურთაზ ბარბაქაძის, ალიკა ბარათლის, უშანგი ლონდარიძის და მამუკა ბერაიას  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 02 მაისს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  მურთაზ ბარბაქაძეს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ მურთაზ ბარბაქაძეზე   გაიცა სესხი 1000 ( ათასი)  ლარის ოდენობით, 24  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 30% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში, ოცდასამი თვის განმავლობაში 559.13 ლარის, ხოლო ოცდამეოთხე თვეს 559. 18 ლარი.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017 წლის 02 მაისს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და უშანგი ლონდარიძეს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 01 ნოემბრიდან მსესხებელი აღარ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის გამოც მსესხებელს შპს „მისო ლიდერკრედიტის„ მიერ რამდენჯერმე გაგეგზავნა ხელზე დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით წერილობითი შეტყობინებები, რომლითაც განსაზღვრული ჰქონდა დავალიანების დაფარვის 7 დღიანი ვადა, თუმცა აღნიშნული გზავნილი ვერც ერთხელ ვერ ჩაბარდა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე –   მურთაზ ბარბაქაძეზე, ალიკა ბარათელზე, უშანგი ლონდარიძეზე და მამუკა ბერაიაზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 8381.11 / რვა ათას სამას ოთხმოცდა ერთი ლარი და თერთმეტი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 842.61 რვაას ორმოცდა ორი ლარი და სამოცდაერთი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 3159.81 / სამი ათას ასორმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდა ცხრა თეთრი/ ლარი
 4. კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხა: 2.44 /ორი ლარი და ორმოცდაოთხი თეთრი/ ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 01 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 6. 8885 ლარი
 6. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 01 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 34.3457  ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  მურთაზ ბარბაქაძეს და უშანგი ლონდარიძეს  ორჯერ გაეგზავნათ მათ  მისამართებზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდათ, მურთაზ ბარბაქაძის შემთხვევაში  კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“ და „ადრესატი არ იმყოფება მისამართზე, ხოლო უშანგი ლონდარიძის შემთხვევაში კი  კურიერის აღნიშვნით „არასრული მისამართი“

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები   მათ  მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებსს: მურთაზ ბარბაქაძეს და უშანგი ლონდარიძეს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მურთაზ ბარბაქაძეს და უშანგი ლონდარიძეს განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით  აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:მურთაზ ბარბაქაძეს და უშანგი ლონდარიძეს, რომ მათ  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : მურთაზ ბარბაქაძეს და უშანგი ლონდარიძეს ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 08 მაისს 16:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით მურთაზ ბარბაქაძის, ალიკა ბარათლის, უშანგი ლონდარიძის და მამუკა ბერაიას მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს მურთაზ ბარბაქაძეს და უშანგი ლონდარიძეს , ეცნობოთ რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე   გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 2. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 3. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/276-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:   17   მაისი 2018 წელი                                                                        ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხე:  ნინო ჭირაქაძე პ/ნ 01027034546

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 18  თებრვალს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნინო ჭირაქაძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 10 ივლისს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ვახტანგ ჭირაქაძეს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ვახტანგ ჭირაქაძეზე    გაიცა სესხი 2000 ( ორი ათასი) ლარის ოდენობით, 12 თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 40% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში, თანდართული გრაფიკის შესაბამისად. 2017 წლის 10 აპრილიდან  მსესხებელი აღარ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად, 2017 წლის 10 აპრილს შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ნინო ჭირაქაძეს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშკრულება. მსესხებლის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 2017 წლის 20 ივლისს თავდებს ხელზე გადაეცა შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით. მიუხედავად ამისა მსესხებელს არ შეუსრულებია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეზე–   ნინო ჭირაქაძეზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 1718.84   / / ათას შვიდას თვრამეტი ლარი და ოთხმოცდაოთხი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 467.14     /ოთხას სამოცდა შვიდი ლარი და თოთხმეტი თეთრი/  ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 1514.57    /ათას ხუთას თოტხმეტი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი/ ლარი
 4. კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხა:20. 00 ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 13 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 1. 8836 ლარი
 6. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 13 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 7, 0438   ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  ნინო ჭირაქაძეს ორჯერ გაეგზავნა მის  საცხოვრებელ მისამართზე თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა პირველ შემთხვევაში კურიერის აღნიშვნით „მოუკითხაობის გამო“ ხოლო მეორე შემთხვევაში აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე  მის  საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება .

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ნინო ჭირაქაძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ნინო ჭირაქაძეს განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ნინო ჭირაქაძეს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ნინო ჭირაქაძეს ეცნობოს , რომ 2018 წლის 07 ივნისს 16:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ნინო ჭირაქაძის მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ნინო ჭირაქაძეს ეცნობოს, რომ თუ იგი არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/277-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:   17   მაისი 2018 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხე:  ამირან ხელაშვილი  პ/ნ 01027061764

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 18  თებრვალს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ამირან ხელაშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 04 ივლისს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ამირან ხელაშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ამირან ხელაშვილზე    გაიცა სესხი 500 ( ხითასი) ლარის ოდენობით, 7 თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 7 თვის განმავლობაში, თანდართული გრაფიკის შესაბამისად.

2017 წლის 04 ოქტომბრიდან  მსესხებელი აღარ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის გამოც მსესხებელს შპს „მისო ლიდერკრედიტისგან“ 2017 წლის 12 ოტომბერს მსესხებელს ხელზე გადაეცა შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით. მიუხედავად ამისა მსესხებელს არ შეუსრულებია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეზე–   ამირან ხელაშვილზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 371.33 / სამას სამოცდა თერთმეტი ლარი და ოცდაცამეტი თეთრი/  ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი:   77.77   /სამოცდაჩვიდმეტი ლარი და სამოცდაჩვიდმეტი  თეთრი/  ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 179.57  / ასსამოცდაცხრამეტი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი/ ლარ ი
 4. კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხა: 0. 00 /ნული/ ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 12 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 0. 4883 ლარი
 6. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 12 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 1. 5217 ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  ამირან ხელაშვილს ორჯერ გაეგზავნა მის  საცხოვრებელ მისამართზე თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ამირან ხელაშვილი მის  მისამართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ამირან ხელაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ამირან ხელაშვილს განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ამირან ხელაშვილს რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ამირან ხელაშვილს ეცნობოს , რომ 2018 წლის 07 ივნისს 16:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ამირან ხელაშვილის მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეს: ამირან ხელაშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/278-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:   17   მაისი 2018 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: მიხეილ ახალკაცი პ/ნ 35001003202

გიორგი მანაშვილი პ/ნ 35001002502

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 26 თებრვალს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  მიხეილ ახალკაცის და გიორგი მანაშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 22 თებერვალს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  მიხეილ ახალკაცს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ მიხეილ ახალკაცზე   გაიცა სესხი 1000 ( ათასი)  ლარის ოდენობით, 12 თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში, 11 თვის განმავლობაში 103,33  ლარის, ხოლო მე-12 თვეს 103,25  ლარი.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017 წლის 22 თებერვალს   შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და გიორგი მანაშვილს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 22 ივლისიდან  მსესხებელი აღარ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის გამოც მსესხებელს შპს „მისო ლიდერკრედიტის„ მიერ რამდენჯერმე გაგეგზავნა  შეტყობინებები დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით რეგისტრაციის და ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე. ადრესატს გზავნილი სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ბარდება.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე –  მიხეილ ახალკაცზე და გიორგი მანაშვილზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  1218.69 /ათას ორას თვრამეტი ლარი და სამოცდაცხრა თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი:  709.67  / შვიდას ცხრა ლარი და სამოცდაშვიდი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 306.57 / სამას ექვსი ლარი და ორმოცდაჩვიდმეტი თეთრი/ ლარი
 4. კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხა: 0. 69 ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 23 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 0. 8166 ლარი
 6. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 23 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად:1.  4193 ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  მიხეილ ახალკაცს და გიორგი მანაშვილს ორჯერ გაეგზავნათ მათ  მისამართებზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდათ, მიხეილ ახალკაცის  შემთხვევაში  კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“ და „ადრესატი არ იმყოფება მისამართზე“  და ხოლო გიორგი მანაშვილის  შემთხვევაში კი  კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხვდა მისამართზე“

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები   მის  მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებსს: მიხეილ ახალკაცს და გიორგი მანაშვილს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: მიხეილ ახალკაცს და გიორგი ნანაშვილს განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს:მიხეილ ახალკაცს და გიორგი მანაშვილს, რომ მათ  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : მიხეილ ახალკაცს და გიორგი მანაშვილს ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 07 ივნისს 16:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით მიხეილ ახალკაცის და გიორგი მანაშვილის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : მიხეილ ახალკაცს და გიორგი მანაშვილს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

 1. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 2. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 3. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/279-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:   17   მაისი 2018 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნოდარ გობეჯიშვილი პ/ნ 01001021581

ნუგზარ გობეჯიშვილი პ/ნ 34001001745

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 26 თებრვალს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნოდარ გობეჯიშვილის და ნუგზარ გობეჯიშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 21 აპრილს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ნოდარ გობეჯიშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ნოდარ გობეჯიშვილზე   გაიცა სესხი 1000 ( ათასი)  ლარის ოდენობით, 12 თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში, 11 თვის განმავლობაში 104,82   ლარის, ხოლო მე-12 თვეს 104,95 ლარი.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017 წლის 21 აპრილს    შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ნუგზარ გობეჯიშვილს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 01 სექტემბრიდან   მსესხებელი აღარ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის გამოც მსესხებელს შპს „მისო ლიდერკრედიტის„ რის გამოც 2017 წლის 23 ოქტომბერს გაეგზავნა  შეტყობინებები დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით, რომელიც 2017 წლის 24 ოქტომბერს ჩაბარდა ოჯახის სრულწლოვან წევრს და განესაზღვრა დავალიანების დაფარვის 7 დღის ვადა. მიუხედავად ამისა მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდბეულება არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე –  ნოდარ გობეჯიშვილსა და ნუგზარ გობეჯიშვილზე  დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 796,53 / შვიდას ოთხმოცდა თექვსმეტი ლარი და ორმოცდაცამეტი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი:  168.63  / ასსამოცდა რვა ლარი და სამოცდა სამი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 499.41 / ოთხას ოთხმოცდა ცხრამეტი ლარი და ორმოცდა ერთი თეთრი/ ლარი
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 01 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 0. 9165 ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 21 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 3,2641   ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს ორჯერ გაეგზავნათ მათ  საცხოვრებელ მისამართებზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდათ, ნოდარ გობეჯიშვილის  შემთხვევაში  კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“, „მოუკითხაობა“, ხოლო ნუგზარ გობეჯიშვილის   შემთხვევაში კი  კურიერის აღნიშვნით „ადრესატი სეზონური მაცხოვრებელია, ამჟამად დაკეტილია“.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები   მათ  მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებსს: ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს, რომ მათ  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 07 ივნისს 17:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ნოდარ გობეჯიშვილის და ნუგზარ გობეჯიშვილის მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/280-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    17  მაისი 2018 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნოდარ გობეჯიშვილი პ/ნ 01001021581

ნუგზარ გობეჯიშვილი პ/ნ 34001001745

ივანე გობეჯიშვილი პ/ნ 01001035919

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 26 თებრვალს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნოდარ გობეჯიშვილის და ნუგზარ გობეჯიშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 15 ივლისს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ნოდარ გობეჯიშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ნოდარ გობეჯიშვილზე   გაიცა სესხი 1000 ( ათასი)  ლარის ოდენობით, 12 თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში, 11 თვის განმავლობაში 104,16   ლარის, ხოლო მე-12 თვეს 104,24  ლარი.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017 წლის 15 ივლისს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ივანე გობეჯიშვილს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017 წლის 15 ივლისს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ნუგზარ გობეჯიშვილს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 20  სექტემბრიდან   მსესხებელი აღარ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის გამოც მსესხებელს შპს „მისო ლიდერკრედიტის„ რის გამოც 2017 წლის 23 ოქტომბერს გაეგზავნა  შეტყობინებები დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით, რომელიც 2017 წლის 24 ოქტომბერს ჩაბარდა ოჯახის სრულწლოვან წევრს და განესაზღვრა დავალიანების დაფარვის 7 დღის ვადა. მიუხედავად ამისა მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე –  ნოდარ გობეჯიშვილსა, ნუგზარ გობეჯიშვილზე  და ივანე გობეჯიშვილზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  938.42   / ცხრაას ოცდათვრამეტი ლარი და ორმოცდა ორი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 177.23   / ასორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და ოცდასამი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 515.31 / ხუთას თხუთმეტი ლარი და ოცდათერთმეტი თეთრი/ ლარი
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 01 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 1. 0798 ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 01 თებერვლიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 3,8456 ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს ორჯერ გაეგზავნათ მათ  საცხოვრებელ მისამართებზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდათ, ნოდარ გობეჯიშვილის  შემთხვევაში  კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“, „მოუკითხაობა“, ხოლო ნუგზარ გობეჯიშვილის   შემთხვევაში კი  კურიერის აღნიშვნით „ადრესატი სეზონური მაცხოვრებელია, ამჟამად დაკეტილია“.

ხოლო საარბიტრაჟო მოპასუხე ივანე გობეჯიშვილს ჩაბარდა საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები  ნოდარ გობეჯიშვილი და ნუგზარ გობეჯიშვბილი მათ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებსს: ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუგზარ გობეჯიშვილს, რომ მათ  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ნოდარ გობეჯიშვილს, ნუგზარ გობეჯიშვილს და ივანე გობეჯიშვილს ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 07 ივნისს 17:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ნოდარ გობეჯიშვილის ნუგზარ გობეჯიშვილის და ივანე გობეჯიშვილის მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ნოდარ გობეჯიშვილს და ნუ8გზარ გობეჯიშვილს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

 

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/282-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    24 აგვისტო 2018 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: რუსუდან ოქროაშვილი პ/6 01019043810

კამო ასლანიშვილი პ/ნ 01021003040

იასიმ აჯდარ ოღლი  პ/ნ 24001001354

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 05 ივნისს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  რუსუდან ოქროაშვილის კამო ასლანიშვილის და იასიმ აჯდარ ოღლის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 26  ივლისს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  რუსუდან ოქროაშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ რუსუდან ოქროაშვილზე   გაიცა სესხი 9 000 ( ცხრა ათასი)  ლარის ოდენობით, 24  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 36% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან ხელშეკრულებაზე თანდართული გრაფიკის მიხედვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017 წლის 26 ივლისს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და კამო ასლანიშვილს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017 წლის 26  ივლისს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და იასიმ აჯდარ ოღლს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017 წლის 12 დეკემბრიდან   მსესხებელმა შეწყვიტა სესხის გადახდა,   შპს „მისო ლიდერკრედიტის„ არა ერთი, მათ შორის ასევე წერილობითი გაფრთილების მიუხედავად მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – რუსუდან ოქროაშვილზე, კამო ასლანიშვილზე და იასიმ აჯდარ ოღლიზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 86 (რვა ათას ორას ორმოცდაოთხი ლარი და ოთხმოცდა ექვსი თეთრი) ლარი
 2. 2018 წლის 31 მაისამდე სესხის ძირითად თანხაზე დარიცხული პროცენტი: 83 (ათას შვიდას თხუთმეტი ლარი და ოთხმოცდა სამი თეთრი)
 3. 2018 წლის 31 მაისამდე სესხის ძირითად თანხაზე ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 88 (ექვსი ათასხუთი ლარი და ოთხმოცდარვა თეთრი) ლარი
 4. 2018 წლის 31 მაისიდან მოცემულ საქმეზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე სესხის ძირითად თანხაზე დარიცხული სარგებელი არაუმეტეს ხელშეკრულებით გრაფიკით გათვალისწინებული სესხის ვადისა: ყოველდღიურად 8.14 (რვა ლარი და თოტხმეტი თეთრი)
 5. 2018 წლის 31 მაისიდან მოცემულ საქმეზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე სესხის ძირითად თანხაზე დარიცხული ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო: ყოველდღიურად 33.79 (ოცდაცამეტი ლარი და ცამოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარი

 

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხეებს  რუსუდან ოქროაშვილს, კამო ასლანიშვილს და იასიმ აჯდარ ოღლს   ორჯერ გაეგზავნათ მათ საცხოვრებელ მისამართებზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდათ, კურიერის აღნიშვნით „მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს“ და „ ადრესატი არ იმყოფება მისამართზე“.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები:  რუსუდან ოქროაშვილი, კამო ასლანიშვილი და იასიმ აჯდარ ოღლი   მათ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებსს: რუსუდან ოქროაშვილს, კამო ასლანიშვილს და იასიმ აჯდარ ოღლს  ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: რუსუდან ოქროაშვილს, კამო ასლანიშვილს და იასიმ აჯდარ ოღლს  განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: რუსუდან ოქროაშვილს, კამო ასლანიშვილს და იასიმ აჯდარ ოღლს,  რომ მათ  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : რუსუდან ოქროაშვილს, კამო ასლანიშვილს და იასიმ აჯდარ ოღლს  ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 14 სექტემბერს 16:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით რუსუდან ოქროაშვილს, კამო ასლანიშვილს და იასიმ აჯდარ ოღლს   მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : რუსუდან ოქროაშვილს, კამო ასლანიშვილს და იასიმ აჯდარ ოღლს  ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/283-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    24 აგვისტო 2018 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნუნუ მექერიშვილი პ/ნ 13001011025

ლევან კაპანაძე პ/ნ 35001109656

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 06 ივნისს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნუნუ მექერიშვილის და ლევან კაპანაძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2018 წლის 09 თებერვალს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ნუნუ მექერიშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ნუნუ მექერიშვილზე   გაიცა სესხი 860 რვაას სამოცი)  ლარის ოდენობით, ექვსი თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 36% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 6 თვის განმავლობაში ხელშეკრულებაზე თანდართული გრაფიკის მიხედვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2018 წლის 09 თებერვალს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ლევან კაპანაძეს     შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2018 წლის 16 აპრილიდან   მსესხებელი არ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას, რის გამოც 2018 წლის 1-ელ მაისს მსესხებელს გაეგზავნა შეტყობინება დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით, რომელიც უშუალოდ ჩაბარდა მსესხებელს 2018 წლის 05 მაისს. მიუხედავად ამისა მსესხებელი არ ასრულებს ხელშეკურლებით ნაკისრ ვალდბეულებას.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ნუნუ მექერიშვილზე და ლევან კაპანაძეზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 43 (შვიდას ოცდა ცხრა ლარი და ორმოცდასამი თეთრი) ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 27 (ორმოცდა თვრამეტი ლარი და ოცდაშვიდი თეთრი) ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 47 (ასორმოცდაექვსი ლარი და ორმოცდაშვიდი თეთრი) ლარი
 4. კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხა 9.58 (ცხრა ლარი და ორმოცდათვრამეტი თეთრი) ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 04 ივნისიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 0,7194 ლარი
 6. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 04 ივნისიდან ვალდბეულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 2, 9892 ლარი

 

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ნუნუ მექერიშვილს ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „მოუძიებლობის გამო“ და „არასრული მისამართი.“

ასევე საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ლევან კაპანაძეს ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „ მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს“ და „არავინ დამხვდა მისმაართზე“

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნუნუ მექერიშვილი და ლევან კაპანაძე მათ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებსს: ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს  ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს  განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს ,  რომ მათ  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს  ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 14 სექტემბერს 16:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს   მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს   ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/284-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    24 აგვისტო 2018 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნუნუ მექერიშვილი პ/ნ 13001011025

ლევან კაპანაძე პ/ნ 35001109656

ნიკოლოზ მექერიშვილი პ/ნ 13001054662

ივანე მექერიშვილი პ/ნ 13001056875

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 06 ივნისს   წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ნუნუ მექერიშვილის, ლევან კაპანაძის, ნიკოლოზ მექერიშვილის და ივანე მექერიშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 28 ივნისს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და  ნუნუ მექერიშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ნუნუ მექერიშვილზე   გაიცა სესხი 10 000 ათი ათასი)   ლარის ოდენობით, 36  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 36% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 36 თვის განმავლობაში ხელშეკრულებაზე თანდართული გრაფიკის მიხედვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017  წლის 28 ივნისს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ლევან კაპანაძეს     შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017  წლის 28 ივნისს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ნიკოლოზ მექერიშვილს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017  წლის 28 ივნისს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ივანე  მექერიშვილს შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2018 წლის 28 აპრილიდან   მსესხებელმა შეწყვიტა სესხის  გადახდა,   შპს „მისო ლიდერკრედიტის„ არა ერთი, მათ შორის ასევე წერილობითი გაფრთილების მიუხედავად მსესხებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება არ შეასრულა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ნუნუ მექერიშვილზე,  ლევან კაპანაძეზე, ნიკოლოზ მექერიშვილზე და ივანე მექერიშვილზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 76 (რვა ათას სამასოთხმოცდა რვა ლა რიდა სამოცდათექვსმეტი თეთრი) ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 89 ( ხუთას სამოცდაათი ლარი და ოთხმოცდა ცხრა თეთრი) ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 33 (ათას სამას ექვსი ლარი და ოცდაცამეტი თეთრი) ლარი
 4. კლიენტის ანგარიშზე არსებული თანხა 0.00 ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 05 ივნისიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 8.2738 ლარი
 6. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 05 ივნისიდან ვალდბეულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 34,3771 ლარი

 

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ნუნუ მექერიშვილს ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „მოუძიებლობის გამო“ და „არასრული მისმაართი“

ასევე საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ლევან კაპანაძეს ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „მოუძიებლობის გამო“ და „არავინ დამხდა მისმაართზე“

ხოლო საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნიკოლოზ მექერიშვილს და ივანე მექერიშვილს ჩაბარებული აქვთ.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ნუნუ მექერიშვილი და ლევან კაპანაძე მათ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებსს: ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს  ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს  განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: ნუნუ მექერიშვილს და ლევან კაპანაძეს ,  რომ მათ  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ნუნუ მექერიშვილს, ლევან კაპანაძეს, ნიკოლოზ მექერიშვილს და ივანე მექერიშვილს  ეცნობოთ, რომ 2018 წლის 14 სექტემბერს 16:30  საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ნუნუ მექერიშვილს, ლევან კაპანაძეს, ნიკოლო მექერიშვილის და ივანე მექერიშვილის   მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ნუნუ მექერიშვილს, ლევან კაპანაძეს, ნიკილოზ მექერიშვილს და ივანე მექერიშვილს  ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/291-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:  11 იანვარი 2019 წელი                                                        ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: ზაირა მოსავლიძე პ/ნ 17001011698

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 10  სექტემბერს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ზაირა მოსავლიძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 21 დეკემბერს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ზაირა მოსავლიძეს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ზაირა მოსავლიძეზე   გაიცა სესხი 560  ლარის ოდენობით, 15 თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 15 თვის განმავლობაში, თანდართული გრაფიკის შესაბამისად.

2018  წლის 21 თებერვლიდან  მსესხებელი აღარ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის გამოც მსესხებელს შპს „მისო ლიდერკრედიტის„ მიერ რამდენჯერმე გაგეგზავნა  შეტყობინებები დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით ადრესატს გზავნილი სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ჩაბარდა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე  ზაირა მოსავლიძეზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 20 / ხუთას ოცდაცამეტი ლარი და ოცი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი:  19 / ასორმოცდა ცხრამეტი ლარი და ცხრამეტი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 45 / ოთხას ოცდაათი ლარი და ორმოცდახუთი თეთრი/ ლარი
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური სარგებელი 2018 წლის 06 სექტემბრიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 0. 7011 ლარი
 5. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 06 სექტემბრიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 2, 1850  ლარი

 

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  ზაირა მოსავლიძეს  ორჯერ გაეგზავნა მის   მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“ დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე    მის  მისამართებზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე : ზაირა მოსავლიძეს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ზაირა მოსავლიძეს განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ზაირა მოსავლიძეს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ზაირა მოსავლიძეს ეცნობოს, რომ 2019 წლის 01 თებერვალს  16:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ზაირა მოსავლიძის  მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ზაირა მოსავლიძეს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს,  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/288-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    11 იანვარი  2019 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: გიორგი ბადალაშვილი პ/ნ 22001009630

ნიკა ბარბაქაძე პ/ნ 62007005723

შენგელი ბეჟუაშვილი   პ/ნ 22001011316

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 10 სექტემბერს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  გიორგი ბადალაშვილის, ნიკა ბარბაქაძის და შენგელი ბეჟუაშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 29 მარტს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და გიორგი ბადალაშვილს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ გიორგი ბადალაშვილზე გაიცა სესხი 6 000 /ექვი ათასი ლარი/ ლარის ოდენობით, 36  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 36% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის ხელშეკრულებაზე თანდართული გრაფიკის მიხედვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2017 წლის 29 მატს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ნიკა ბარბაქაძეს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

ასევე, აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2017 წლის 29 მატს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და შენგელი ბეჟუაშვილს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2018 წლის 01 იანვრიდან მსესხებელმა შეწყვიტა სესხის გადახდა, შპს „მისო ლიდერკრდიტის“ არაერთი, მათ შორის წერილობით გაფრთხილების მიუხედავად მსესხებელი არ ასრულებს ნაკისრ ვლდებულებას.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – გიორგი ბადალაშვილზე, ნიკა ბარბაქაძეზე და შენგელი ბეჟუაშვილზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 94 / ხუთი ათას ორმოცდათექვსმეტი ლარი და ოთხმოცდათოთხმეტი თეთრი/ ლარი
 2. 2018 წლის 05 სექტემბრის ჩათვლით დარიცხული პროცენტი: 1232,9 /ათას ორას ოცდათორმეტი ლარი და ცხრა თეთრი/ ლარი
 3. 2018 წლის 05 სექტემბრის ჩათვლით ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 4172,83  /ოთხი ათას ასოსამოცდა თორმეტი ლარი და ოთხმოცდასამი თეთრი/ ლარი
 4. 2018 წლის 06 სექტემბრიდან მოცემულ საქმეზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე სესხზე ძირითად თანხაზე დარიცხული  სარგებელი არაუმეტეს ხელაშეკრულების გრაფიკით გათვალისწინებულ სესხის ვადისა: ყოველდღიურად: 4.99 ლარი
 5. 2018 წლის 06 სექტემბრიდან მოცემულ საქმეზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე სესხზე ძირითად თანხაზე დარიცხული ვადაგადაცილების პირგსამტეხლო: ყოველდღიურად 20,72 ლარი

 

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე გიორგი ბადალაშვილს  ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ და რეგისტრირებულ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით ‘’არასრული მისამართი“ და „ვერ მოხდა პიროვნების იდენტიფიცირება“.

ასევე საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ნიკა ბარბაქაძეს  ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „ არასრული მისამართი“ და „არასწორი მისამართი“.

ასევე საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე შენგელი ბეჟუაშვილს  ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „ არავინ დამხვდა მისამართზე“ .

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხეები: გიორგი ბადალაშვილი, ნიკა ბარბაქაძე და შენგელი ბეჟუაშვილი მათ მისამართებზე არ იმყოფებიან.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხეებსს:გიორგი ბადალაშვილს, ნიკა ბარბაქაძეს და შენგელი ბეჟუაშვილს  ეცნობოთ, რომ მათ წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: გიორგი ბადალაშვილს, ნიკა ბარბაქაძეს და შენგელი ბეჟუაშვილს  განემარტოთ, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს: გიორგი ბადალაშვილს, ნიკა ბარბაქაძეს და შენგელი ბეჟუაშვილს, რომ მათ  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : გიორგი ბადალაშვილს, ნიკა ბარბაქაძეს და შენგელი ბეჟუაშვილს  ეცნობოთ, რომ 2019  წლის 01 თებერვალს  16:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით გიორგი ბადალაშვილის, ნიკა ბარბაქაძის და შენგელი ბეჟუაშვილის   მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : გიორგი ბადალაშვილს, ნიკა ბარბაქაძეს და შენგელი ბეჟუაშვილსეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/286-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:    11 იანვარი  2019 წელი                                                                       ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები: ვახტანგ შალიბაშვილი პ/ნ 01013004838

თინათინ ჯაოშვილი პ/ნ 54001046042

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 23 აგვისტოს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ვახტანგ შალიბაშვილის და თინათინ ჯაოშვილის მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 13 აპრილს     შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ვახტანგ შალიბაშვილს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ვახტანგ შალიბაშვილზე გაიცა სესხი 1500  ლარის ოდენობით, 12  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42% სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის  გაცემიდან 12  თვის განმავლობაში, თანდართული გრაფიკის შესაბამისად.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით პარალელურად 2017 წლის 13 აპრილს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და თინათინ ჯაოშვილს    შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2017  წლის 13 ნოემბრიდან  მსესხებელი  არ ასრულებს ნაკისრ ვალდბეულებას, რის გამოც მსესხებელს რამდენჯერმე გაეგზავნა შეტყობინება  დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით, მიუხედავად ამისა იგი დღემდე არ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდბეულებას.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ვახტანგ შალიბაშვილზე და თინათინ ჯაოშვილზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 827, 42/რვას ოცდაშვილი ლარი და ორმოცდაორი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 173,26 /ასცამოცდა ცამეტი ლარი და ოცდაექვსი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო 827,33  / რვაას ოცდაშვიდი ლარი და ოცდაცამეტი თეთრი/ ლარი
 4. კლიენტის ანგარიშზე დარიცხული თანხა 0.05 / ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე თინათინ ჯაოშვილს  ჩაბარებული აქვს, თუმცა მიუხედავად ამისა მას არც შესაგებელი წარმოუდგენია და არც გამოცხადებულა საარბიტრაჟო განხილვაზე.

რაც შეეხება საარბიტრაჟო მოპასუხე ვახტანგ შალიბაშვილს  საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება მას   ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „ არავინ დამხდვდა მისამართზე“ დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე: ვახტანგ შალიბაშვილი მის მისამართებზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: ვახტანგ შალიბაშვილს  ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ვახტანგ შალიბაშვილს განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე:ვახტანგ შალიბაშვილს, რომ მის მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ვახტანგ შალიბაშვილს და თინათინ ჯაოშვილს ეცნობოთ, რომ 2019 წლის 01 თებერვალს  16:30 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ვახტანგ შალიბაშვილის და თინათინ ჯაოშვილის   მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ვახტანგ შალიბაშვილს და თინათინ ჯაოშვილსეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/290-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:  11 იანვარი 2019 წელი                                                        ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: მალხაზ ასაბაშვილი პ/ნ 35001030924

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს მიერ 2018 წლის 10  სექტემბერს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  მალხაზ ასაბაშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 23 აგვისტოს    შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და მალხაზ ასაბაშვილს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ მალხაზ ასაბაშვილზე    გაიცა სესხი 1200   ლარის ოდენობით, 12 თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 24% სარგებლის დარიცხვით.

ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში, თანდართული გრაფიკის შესაბამისად.

2017  წლის 27 ოქტომბრიდან   მსესხებელი არ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის გამოც მსესხებელს რამდენჯერმე გაგეგზავნა  შეტყობინებები დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით, თუმცა  გზავნილი ადრესატს ვერცერთხელ ვერ ჩაბარდა სხვადასხვა საფუძვლით, ასევე იმ საფუძვლით, რომ ადრესატმა არ მიაკითხა „საქართველოს ფოსტის“ შესაბამის სერვის-ცენტრს გზავნილის ჩასაბარებლად.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე  მალხაზ ასაბაშვილზე  დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 1113, 85 / ათას ასცამეტი ლარი და ოთხმოცდახუთი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი:  244,59 / ორას ორმოცდაოთხი ლარი და ორმოცდაცხრამეტი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 1113, 74 / ათას ასცამეტი ლარი და სამოცდა თოთხმეტი თეთრი/ ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  მალხაზ ასაბაშვილს  ორჯერ გაეგზავნა მის   მისამართზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“ დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე    მის  მისამართებზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე : მალხაზ ასაბაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: მალხაზ ასაბაშვილს განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: მალხაზ ასაბაშვილს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხე: მალხაზ ასაბაშვილს ეცნობოს, რომ 2019 წლის 01 თებერვალს  16:45  საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით მალხაზ ასაბაშვილის  მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხე: მალხაზ ასაბაშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს,  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/294-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მიდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი:  07 მარტი  2019 წელი                                                        ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხე: დოდო მანია პ/ნ 19001008933

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2018 წლის 25  სექტემბერს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  დოდო მანიას   მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2018 წლის 23 თებერვალს     შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და დოდო მანიას   შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ დოდო მანიაზე   გაიცა სესხი 1000 /ათასი/   ლარის ოდენობით, 1  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 69 % სარგებლის დარიცხვით. ხელშეკრულების თანახმად სესხის დაფარვა უნდა განხორცილებულიყო სესხის გაცემიდან 1 თვის განმავლობაში, თანდართული გრაფიკის შესაბამისად.

2018  წლის 24 თებერვლიდან  მსესხებელი აღარ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის გამოც მსესხებელს შპს „მისო ლიდერკრედიტის„ მიერ რამდენჯერმე გაგეგზავნა  შეტყობინებები დავალიანების სრულად დაფარვის თხოვნით ადრესატს გზავნილი სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ჩაბარდა.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხე  დოდო მანიაზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა: 1000 /ერთი ათასი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი:  71 /ორმოცდა თექვსმეტი ლარი და სამოცდათერთმეტი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 38 / რვაას ორმოცდათორმეტი ლარი და ოცდათვრამეტი თეთრი/ ლარი
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 20 სექტემბრიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე ყოველდღიურად: 4, 0980  ლარი

 

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება  დოდო მანიას   სამჯერ  გაეგზავნა მის საცხოვრებელ   მისამართზე, თუმცა სამივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით „არავინ დამხდა მისამართზე“.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე    მის  საცხოვრებელ მისამართებზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითთებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე : დოდო მანიას ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: დოდო მანიას განემარტოს, რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: დოდო მანიას, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხე: დოდო მანიას ეცნობოს, რომ 2019 წლის 28 მარტს 16:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით დოდო მანიას  მიმართ.
 5. საარბიტრაჟო მოპასუხე: დოდო მანიას ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადდება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფლებამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.
 6. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეს,  რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.
 7. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge
 8. საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

 

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/292-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 07 მარტი   2019 წელი                                                     ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: ნიკოლოზ ჯაჯანიძე

საარბიტრაჟო მოპასუხეები:  ჭაბუკა წიბლიაშვილი პ/ნ 22001002731

ნუგზარი ბერიძე 01011063847

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2018 წლის 14 სექტემბერს წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ჭაბუკა წიბლიაშვილის და ნუგზარ ბერიძის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 11 მაისს შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ჭაბუკა წიბლიაშვილს შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ჭაბუკა წიბლიაშვილზე  გაიცა სესხი 3000 /სამი ათასი ლარი/ ლარის ოდენობით, 18   თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 42 % სარგებლის დარიცხვით. 2017 წლის 11 ოქტომბერს მხარეებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას 2017 წლის 11 მაისის სესხის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ, რომლის შესაბამისადაც სესხის გადახდის გადავადება გაგრძელდა 2019 წლის 11 ოქტომბრის ჩათვლით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2017 წლის 11 მაისს შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და ნუგზარ ბერიძეს     შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

2018 წლის 12 თებერვლიდან  მსესხებელმა შეწყვიტა სესხის გადახდა, შპს „მისო ლიდერკრდიტის“ არაერთხელ  გაუგზავნა მსესხებელს წერილობითი გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების შესახებ, თუმცა ვერ ჩაბარდა რადგან ადრესატი არ იმყოფებოდა მისამართზე.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ჭაბუკა წიბლიაშვილზე და ნუგზარ ბერიძეზე  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  98 /ორი ათას ოთხას ერთი ლარი და ოთხმოცდატვრამეტი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 87 /ექვსას სამოცდარვა ლარი და ოთხმოცდაშვიდი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 1942.69 / ათას ცხრაას ორმოცდაორი ლარი და სამოცდაცხრა თეთრი/ ლარი
 4. სესხის ძირითად თანხას ერიცხება სარგებელი  ყოველდღიურად: 77 ლარი
 5. სესხის ძირითად თანხას ერიცხება პირგსამტეხლო: ყოველდღიურად 84  ლარი

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ჭაბუკა წიბლიაშვილს   ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით ‘’არავინ დამხვდა მისამართზე’’.  დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ჭაბუკა წიბლიაშვილი მის საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება.

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო უწყება   საარბიტრაჟო მოპასუხე ნუგზარ ბერიძეს    გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე და ჩაბარდა, ხოლო განმეორებითი უწყება მას არ ჩაბარდა კურიერის აღნიშვნით ’’არავინ დამხვდა მისამართზე’’

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

1.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე:ჭაბუკა წიბლიაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

2.საარბიტრაჟო მოპასუხე: ჭაბუკა წიბლიაშვილს   განემარტოს,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორის“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.

3.განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ჭაბუკა წიბლიაშვილს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.

4.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ჭაბუკა წიბლიაშვილს და ნუგზარ ბერიძეს  ეცნობოთ, რომ 2019  წლის 28 მარტს   16:15 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ჭაბუკა წიბლიაშვილის და ნუგზარ ბერიძის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხეებს : ჭაბუკა წიბლიაშვილს და ნუგზარი ბერიძეს ეცნობოთ, რომ თუ ისინი არ გამოცხადებებიან საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულნი არიან  არბიტრაჟს აცნობონ გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

6.განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხეებს,, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მათზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე

 

logoo

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი “მედიატორი

საქართველო, თბილისი, აკ.წერეთლის გამზ.117; ტელ: 558 15 72 97, ელ. ფოსტა: MD.ARB.MEDIATORI@GMAIL.COM

საქმე №01/301-2018

 საარბიტრაჟო დადგენილება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს სახელით  საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

თარიღი: 01 აპრილი   2019 წელი                                                                               ქ. თბილისი

არბიტრი მერი მაისურაძე

საარბიტრაჟო მოსარჩელე: შპს“მისო ლიდერ კრედიტი“

წარმომადგენელი: გიორგი ციხისთავი

საარბიტრაჟო მოპასუხეები:  ლევან ბერუაშვილი პ/ნ 01025009097

რომან ბერიაშვილი

დავის საგანი: სესხის თანხის გადახდის დაკისრება

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების  8.16-ე მუხლის თანახმად, არბიტრმა დააკმაყოფილა საარბიტრაჟო მოსარჩელის შუამდგომლობა  საარბიტრაჟო საქმის მასალების და საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების  შესახებ   და

         :

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ მიერ 2018 წლის 26 ნოემბერს  წარმოებაში იქნა მიღებული შპს “მისო ლიდერ კრედიტი“-ს  საარბიტრაჟო სარჩელი  ლევან ბერუაშვილის და რომან ბერიაშვილის  მიმართ სესხის თანხის გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით ირკვევა:

2017 წლის 08 ნოემბერს  შპს “მისო ლიდერკრედიტისა’’  და ლევან ბერუაშვილს  შორის გაფორმდა სესხის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მსესხებელ ლევან ბერუაშვილზე  გაიცა სესხი 1000 /ერთი  ათასი / ლარის ოდენობით, 12  თვის ვადით, სესხის თანხაზე წლიური 48 % სარგებლის დარიცხვით.

აღნიშნული სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პარალელურად, 2017 წლის 08 ნოემბერს  შპს „მისო ლიდერ კრედიტსა“ და რომან ბერიაშვილს     შორის გაფორმდა თავდებობის ხელშეკრულება.

საარბიტრაჟო სარჩელის მიხედვით, 2018 წლის 09 აპრილიდან   მსესხებელი არ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას,  შპს „მისო ლიდერკრდიტმა“ არაერთხელ  გაუგზავნა მსესხებელს წერილობითი გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების შესახებ, თუმცა ვერ ჩაბარდა ადრესატს სხავასხვა საფუძვლით, ასევე იმ საფუძვლით, რომ ადრესატმა არ მიაკითხა „საქართველოს ფოსტის“ შესაბამის სერვის-ცენტრს გზავნილის ჩასაბარებლად.

საარბიტრაჟო მოსარჩელემ მოითხოვა სესხის ხელშეკრულებით გათალისწინებული თანხების საარბიტრაჟო მოპასუხეებზე – ლევან ბერუაშვილზე და რომან ბერიაშვილზე დაკისრება,  კერძოდ:

 1. სესხის ძირითადი თანხა:  715,93 / შვიდას თხუთმეტი ლარი და ოთხმოცდაცამეტი თეთრი/ ლარი
 2. დარიცხული პროცენტი: 230, 74 /ორას ოცდაათი ლარი და სამოცდათოთხმეტი თეთრი/ ლარი
 3. ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო : 665, 98 /ექვსას სამოცდახუთი ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი/ ლარი
 4. სესხზე დარიცხული ყოველდღიური პირგასამტეხლო 2018 წლის 22 ნოემბრიდან ვალდებულების სრულად შესრულებამდე: ყოველდღიურად 2, 9338  ლარი.

 

საარბიტრაჟო სარჩელი თანდართული მასალებით და საარბიტრაჟო  უწყება საარბიტრაჟო მოპასუხე ლევან ბერუაშვილს   ორჯერ გაეგზავნა მის საცხოვრებელ მისამართზე, რაც საარბიტრაჟო სარჩელშია მითითებული,  თუმცა ორივე შემთხვევაში გზავნილი არ ჩაბარდა, კურიერის აღნიშვნით ‘’არავინ დამხვდა მისამართზე’’.

დადგენილია, რომ საარბიტრაჟო მოპასუხე ლევან ბერუაშვილი მის საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფება.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 71-ე მუხლის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად, თუ მოსარჩელის მიერ მითითებული მოპასუხის მისამართი სწორია და მას შეყტობინება ვერ ბარდება, ამავე კოდექსის 73-ე მუხლის I პრიმა  ნაწილით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს ამავე კოდექსის 78-ე მუხლის დებულებით.

არბიტრაჟმა იხელმძღვანელა საქ. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე, 284-285-ე მუხლით, ასევე იხელმძღვანელა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს დებულების 8.16-ე მუხლით  და

       :

 1. საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილებით საარბიტრაჟო მოპასუხე: ლევან ბერუაშვილს ეცნობოს, რომ მის წინააღმდეგ შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორის’’ წარმოებაშია შპს „მისო ლიდერკრედიტის’’ სარჩელი სესხის თანხების გადახდის დაკისრების მოთხოვნით.
 2. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ლევან ბერუაშვილს   განემარტოს,  რომ:  თქვენ, გზავნილის ჩაბარებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შესაგებელი, 2(ორ) ეგზემპლარად მტკიცებულებებთან ერთად, შპს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟში „მეადიატორი“  შემდეგ მისამართზე:  ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. №117, მეორე სართული, ოთახი 11,  ასევე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის საპროცესო უფლებები, რომელიც გამომდინარეობს საქ. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობიდან, „არბიტრაჟის შესახებ“ საქ. კანონიდან და შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“-ს დებულებიდან. თქვენს წერილობით შესაგებელში (პასუხში) მითითებული უნდა იყოს: ცნობთ თუ არა საარბიტრაჟო სარჩელს, თუ საარბიტრაჟო სარჩელს არ ცნობთ, რა კონკრეტულ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს ემყარება თქვენი შესაგებელი საარბიტრაჟო მოსარჩელის წინააღმდეგ, რა საპროცესო საშუალებით აპირებთ საარბიტრაჟო სარჩელისაგან თავის დაცვას, კერძოდ, ხომ არ აპირებთ შეგებებული საარბიტრაჟო სარჩელის აღძვრას, ხომ არ უარყოფთ საარბიტრაჟო სარჩელის დასაშვებობას. რომელი მოწმე (სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, ან სამუშაო ადგილი) უნდა იქნეს გამოძახებული საარბიტრაჟო სხდომაზე, რისი დადასტურება შეუძლია თქვენს მიერ წარმოსადგენ მოწმეს. ხომ არ გაგაჩნიათ შუამდგომლობები.
 3. განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ლევან ბერუაშვილს, რომ მის  მიერ შესაგებლის წარმოუდგენლობის შემთხევაში, არბიტრაჟი განაგრძობს საქმის განხილვას. შესაგებლის წარმოუდგენლობა არ ჩაითვლება სარჩელის ცნობად.
 4. საარბიტრაჟო მოპასუხე: ლევან ბერუაშვილს ეცნობოს, რომ 2019  წლის 22 აპრილს   16:00 საათზე დანიშნულია საარბიტრაჟო განხილვა შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟში „მედიატორი“,  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი 117, მეორე სართული ოთახი 11, შპს „მისოლიდერკრედიტის“ საარბიტრაჟო სარელზე, სესხის თანხების დაკისრების მოთხოვნით ლევან ბერუაშვილის და რომან ბერიაშვილის მიმართ.

5.საარბიტრაჟო მოპასუხე : ლევან ბერუაშვილს ეცნობოს, რომ თუ ის არ გამოცხადება საარბიტრაჟო განხილვაზე, ვალდებულია  არბიტრაჟს აცნობოს გამოუცხადებლობის მიზეზი. თუ დადგენილი წესით გაფრთხილებული მხარე არ გამოცხადდება არბიტრაჟში, არბიტრაჟი უფელბამოსილია მის დაუსწრებლად განიხილოს საქმე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეორე მხარე ითხოვს საქმის გადადებას.

6.განემარტოს საარბიტრაჟო მოპასუხე: ლევან ბერუაშვილს, რომ საარბიტრაჟო გზავნილი და უწყება მასზედ ჩაბარებულად ითვლება წინამდებარე დადგენილების შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებ გვერდზე  გამოქვეყნებიდან მე-14 დღეს.

7.საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ დადგენილება გამოქვეყნდეს შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მეადიატორი“-ს ვებგვერდზეmediatori-arbitraji.ge

8.საარბიტრაჟო დადგენილებაზე საჩივრის შეტანა არ შეიძლება.

 

არბიტრი                                           მერი მაისურაძე